Sukcesja generalna w przypadku spółek i doświadczenia przejętej spółki

Marcin Melon
31.03.2008 , aktualizacja: 20.12.2010 11:14
A A A
Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy Kodeksu spółek handlowych spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą. Połączenie zgodnie, z art. 492 może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą.
W sytuacji, w której majątek spółki przejmowanej przenoszony jest na istniejącą spółkę przejmującą, spółka przejmująca lub odpowiednio spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. W tej sytuacji mamy do czynienia z sukcesją uniwersalną w sferze praw i obowiązków cywilnoprawnych. Polega ona na tym, że w drodze jednego zdarzenia prawnego następca prawny wchodzi w ogół praw i obowiązków majątkowych swego poprzednika z dniem połączenia.

Jeżeli w skład majątku spółki przejmowanej albo spółek łączących się wchodzą także prawa i obowiązki wykonawcy z tytułu uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartych umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia w wyniku sukcesji generalnej również w te prawa i obowiązki.

Do składników przedsiębiorstwa należy zaliczyć doświadczenie zawodowe. Należy, więc stwierdzić, że doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, oraz potwierdzające je referencje, przechodzą z dniem połączenia na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną, wraz z tymi składnikami majątku spółki przejętej lub spółek łączących się, z którymi ww. niematerialne elementy przedsiębiorstwa są związane. Posługiwanie się referencjami wystawionymi na nabyte przedsiębiorstwo dopuścił Zespół Arbitrów w wyroku z 21 czerwca 2006 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1752/06).

W pewnym postępowaniu wziął udział syn, który przejął działalność budowlaną po zmarłym ojcu wraz ze sprzętem i pracownikami. Chodzi tu o działalność osoby fizycznej prowadzoną na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Czy w tej sytuacji syn miał prawo się powoływać na referencje wystawione na firmę ojca? W tej sytuacji syn nie może powoływać się na referencje firmy ojca, ponieważ jego firma stanowi odrębny podmiot gospodarczy zarejestrowany pod zupełnie innym numerem w ewidencji działalności gospodarczej. W tej sytuacji nie mają oczywiście zastosowania przepisy kodeksu spółek handlowych.