Jak opisywać parametry nabywanego sprzętu komputerowego?

Łukasz Korba
04.04.2008 , aktualizacja: 20.12.2010 11:12
A A A
Zgodnie z art. 29 - 31 ustawy Prawo zamówień publicznych1 przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, jednocześnie uniemożliwiający ograniczanie uczciwej konkurencji.
Tymczasem z raportów analityków rynku informatycznego wynika, że w aż 88% postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był sprzęt komputerowy lub oprogramowanie biurowe (systemy operacyjne lub aplikacje biurowe), opis przedmiotu zamówienia naruszał wyżej wskazane zapisy Prawa zamówień publicznych. Naruszenia były najczęściej związane ze wskazaniem znaku towarowego w opisie zamawianego sprzętu komputerowego lub oprogramowania (np. Microsoft Windows Vista, Microsoft Office oraz Intel Pentium).

Powyższe naruszenia ustawy były przedmiotem protestu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego2.

Mając jednoznacznie na uwadze zakaz wskazywania znaków towarowych, a przy wykorzystaniu do opisu znaku towarowego nabywanego przedmiotu obowiązek dopuszczenia zaoferowania przedmiotu równoważnego, nasuwa się pytanie, w jaki sposób prawidłowo sporządzić opis przedmiotu zamówienia przy nabywaniu sprzętu komputerowego.

Wykorzystanie benchmarku jest jednym ze sposobów pozwalających na stworzenie opisu przedmiotu zamówienia bez naruszenia zasad Ustawy.

Czym jest benchmark?

Benchmark to aplikacja sztucznie obciążająca system informatyczny w celu pomiaru jego wydajności .

Zgodnie z treścią notatki Komisji Europejskiej nr ref. IP/06/4433, która stwierdza, że " Działanie mikroprocesorów może zostać ocenione przy użyciu odpowiednich testów wydajności komputera (benchmarków), które zostały opracowane przez konsorcja branżowe lub firmy benchmarkowe będące trzecią stroną ".

Benchmarki określają wyniki testów wydajności pracy procesora, w który wyposażony jest nabywany komputer, dla założonej przez Zamawiającego konfiguracji. Odrębnym typem benchmarków są bencharki aplikacyjne, które z kolei testują wydajność pracy nabywanych aplikacji, dla konfiguracji założonych przez Zamawiającego.

Aby prawidłowo wykorzystać benchmarki w opisie przedmiotu zamówienia należy:

Przeanalizować aktualne potrzeby zakupu sprzętu komputerowego pod kątem zarówno funkcjonalnym, jak i użytkowym,

Opisać konfigurację komputera, która będzie spełniać uprzednio przeanalizowane potrzeby zamawiającego ,

Sprawdzić na stronie internetowej organizacji zajmującej się opracowywaniem benchmarków (www.bapco.com, www.spec.org), czy dla nabywanej konfiguracji nie znajduje się informacja o wynikach testów wydajnościowych. W przypadku nabywania "nietypowych konfiguracji" należy zlecić przeprowadzenie stosownych testów wydajnościowych. Jest to jednak stosunkowo droga usługa, zatem należy rozważyć wybór jednej z konfiguracji objętej uprzednio wykonanym testem,

Zawrzeć w SIWZ opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wynik benchmarków wraz z wymogiem załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że zaproponowany przez wykonawcę sprzęt odpowiada wynikom testów wydajnościowych.

Zasada:

Opis przedmiotu zamówienia nabywanego w postępowaniu prowadzonym na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych, musi zostać opracowany zgodnie z przepisami art. 29-31 Pzp.

Poniżej przedstawiam przykładowe opisy procesora wykorzystywanego w zamawianym serwerze z uwzględnieniem wskazanej powyżej zasady.

Opis procesora naruszający wymogi Pzp:

Lp. Parametr Wymagania - Charakterystyka

1 Procesor Intel Xeon Quad

Opis procesora za pomocą benchmarku zgodny z Pzp

Lp. Parametr Wymagania - Charakterystyka

1 Procesor Klasy x86 z technologią czterordzeniową z rozszerzeniem 64-bitowym, pozwalający osiągnąć wydajność serwera w teście o wydajności nie mniejszej niż 120 (wartość przykładowa na potrzeby artykułu) w teście SPECint_rate_base2006 dla serwera wyposażonego w cztery procesory, którego wyniki umieszczone są na stronie www.spec.orgW przypadku braku wyników dla oferowanego procesora oferent zobowiązany jest dołączyć oświadczenie producenta serwera, w którym opierając się na wynikach dostępnych dla innego procesora tego samego typu i tego samego producenta wykaże, iż oferowany procesor spełnia wymagania minimalne.

Uwaga!!!

Nie należy określać wymagań wydajności procesorów zbyt rygorystycznie. Określenie zbyt wąskiej liczby punktów wydajności, które musi spełniać procesor dla wymaganej konfiguracji sprzętu, może ograniczyć konkurencję i zostać skutecznie oprotestowane.

Odnośniki:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

Materiały konferencyjne Konferencji "Testy i benchmarki w informatyce - w praktyce zakupów publicznych", Warszawa, 2007, www.piit.org.pl

Notatka Komisji Europejskiej nr ref. IP/06/443 z dnia 4 kwietnia 2006 roku. Pełny tekst notatki znajduje się pod tym linkiem. Źródło tłumaczenia: Materiały konferencyjne Konferencji "Testy i benchmarki w informatyce - w praktyce zakupów publicznych"