Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

Autor: Marek Okniński
22.07.2008 , aktualizacja: 17.12.2010 15:28
A A A
Brak podpisu na dokumencie załączanym do oferty nie daje podstaw do uznania, że oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera normę na podstawie, której zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający niewłaściwie stosując wskazany przepis podejmują niejednokrotnie błędną decyzję o odrzuceniu oferty z powodu jej niezgodności co do formy z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) podczas gdy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 można odrzucić jedynie ofertę niezgodną, co do treści z wymogami określonymi w SIWZ.

Zatem dla podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty koniecznym jest przesądzenie czy istotnie stwierdzony brak np. podpisu na złożonym dokumencie stanowi o niezgodności oferty z treścią SIWZ.

Ponieważ ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia oferty można odnieść się na podstawie art. 14 tej ustawy do definicji zawartej w Kodeksie cywilnym. Na podstawie art. 66 § 1 Kc ofertą jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

Również Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 21 października 2005 r. sygn akt. III CZP 74/05 (opublikowany w Biuletynie Sądu Najwyższego 2005/10/7) stwierdził, że skoro w specyfikacji istotnych warunków zamówienia został zawarty obowiązek wykonawcy przedstawienia zamawiającemu informacji na potwierdzenie spełniania warunków, a treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oznacza to, że informacje te są elementem oferty () i to bez względu na to, czy zostały objęte skutecznym zakazem ich udostępniania.

Zatem uprawnionym wydaje się pogląd, że na ofertę składają się również dokumenty przedstawione przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania merytorycznych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Pogląd, że ofertę stanowi tylko formularz oferty należy uznać za zbyt zawężający w obowiązującym stanie prawnym.

Zasada: Brak podpisu na dokumencie stanowiącym załącznik do formularza oferty, nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wskazaną zasadę potwierdzają zarówno orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej wskazać można przykładowo na wyrok z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt. KIO/UZP 565/08, jak i uprzednio wydawane wyroki Zespołów Arbitrów (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 01 lutego 2005 r. sygn. akt UZP/ZO/0-102/05, z dnia 14 marca 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-423/05, z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt UZP/ZO/0-4/06, z 28 lipca 2006 r. sygn. akt UZP/ZO/0-1428/06, z dnia 5 września 2006 r. sygn. akt UZP/ZO/0-2424/06), które jednoznacznie wskazują na uchybienia w ofertach, które mogą być zakwalifikowane jako błędy formalne, nie mające wpływu na treść złożonej oferty.