Wartość dowodowa strony internetowej.

Marek Okniński
18.08.2008 , aktualizacja: 17.12.2010 14:11
A A A
Zamieszczane przez producentów na stronach internetowych parametry produkowanego sprzętu nie stanowią co do zasady wystarczającego dowodu stanowiącego podstawę do odrzucenia złożonej w przetargu oferty.
Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiera między innymi parametry zamawianego sprzętu. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawców urządzenia spełniają wymogi określone w SIWZ do składanych ofert załączane są np. oświadczenia producentów sprzętu, w których informują o spełnianiu przez oferowane urządzenia parametrów wyspecyfikowanych przez zamawiającego.

Wykonawcy, którzy złożyli konkurencyjne oferty starają się podważyć prawdziwość złożonych przez konkurencję ofert między innymi kwestionując zgodność oferowanego sprzętu z wymogami określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Swoje argumenty niejednokrotnie opierają na informacjach zaczerpniętych z katalogów lub stron internetowych producentów urządzeń oferowanych w konkurencyjnych ofertach.

Dlatego też dane zawarte w katalogach lub na stronie internetowej stanowią podstawę do wniesienia protestu, gdyż informacje zawarte we wskazanych publikatorach nie są tożsame z danymi zawartymi w złożonych ofertach przetargowych.

Tymczasem zgodnie z linią orzeczniczą utrwalaną przez Krajową Izbę Odwoławczą informacje zawarte na stronie internetowej producenta sprzętu lub zawarte w katalogach nie stanowią wystarczającego dowodu na potwierdzenie, że oferowany sprzęt nie spełnia wymagań określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przykładowo w wyroku z dnia 17 czerwca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP/529/08) Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że wystarczającym potwierdzenie parametrów oferowanego sprzętu jest oświadczenie producenta, a informacje zawarte na stronie internetowej producenta nie mogą stanowić wystarczającego dowodu na potwierdzenie, że oferowany sprzęt nie spełnia wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zdaniem składu orzekającego informacje zawarte na stronie internetowej producenta oferowanych w ofercie urządzeń mogą być nieaktualne, a zatem nie muszą być w tym zakresie wiarygodne.