Naruszenia, które nie skutkują nieważnością procedury w świetle kontroli UZP

Marcin Melon
25.05.2009 , aktualizacja: 10.12.2010 14:58
A A A
Zamawiający przeprowadzając procedury przetargowe popełniają różnego rodzaju błędy. Jednak nie wszystkie naruszenia ustawy są rażące i co za tym idzie nie skutkują nieważnością procedury.
Pierwsza grupa drobnych naruszeń jest związana z publikacją ogłoszeń. Jeżeli w ogłoszeniu brak jest informacji o współfinansowaniu zadania ze środków UE, lub w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego nie zamieszczono informacji o dacie przekazania ogłoszenia do Dz.U.U.E, lub też zabrakło tam kodu CPV, to nie ma to wpływu na ważność procedury.

Druga grupa dotyczy warunków stawianych wykonawcom w SIWZ. Otóż jeżeli zamawiający w SIWZ zapisał, że wykonawcy mogą wykazywać doświadczenie w robotach budowlanych z okresu ostatnich 6 lat, lub też, że osoba będąca kierownikiem robót ma wykazać się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich 5 lat, albo, że podwykonawca ma spełniać warunki postawione w SIWZ, tego typu zapisy choć niezgodne z prawem, nie mają wpływu na ważność procedury.

Błędy pojawiają się także w kwestiach dotyczących udziału konsorcjów. Otóż oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 1 pkt. 2 i 3 może złożyć lider konsorcjum w imieniu wszystkich. Żądanie złożenia przez każdego członka takiego oświadczenia kłóciłoby się z ideą konsorcjum i byłoby nieprawdziwe co naruszałoby art. 24 ust 2 pkt. 2. Również warunek, że pełnomocnikiem konsorcjum musi być członek konsorcjum kłóci się z ideą konsorcjum i narusza prawa wykonawców.

Zamawiający muszą pamiętać, że odrzucenie wykonawcy posiadającego doświadczenie jako podwykonawca (UZP/ZO/2540/05) będzie niezgodne z prawem, lecz nie spowoduje nieważności procedury. Inne niewielkie błędy nie mające wpływu na ważność procedury to np. ustalenie terminu pobrania SIWZ krótszego niż termin składania ofert, oszacowanie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto, ustalenie wartości szacunkowej rok przed wszczęciem postępowania, brak regulaminu pracy komisji, brak określenia ważności wymaganych dokumentów, odczytanie przed otwarciem ofert niewłaściwej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie.

Zobacz także