Zamawiający nie może ograniczyć udziału podwykonawców

Marcin Melon
05.02.2009 12:52
A A A
Zamawiający nie może, co do zasady ograniczyć udziału podwykonawców. W świetle nowych zapisów wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Kwestia podwykonawców została na nowo uregulowana w ustawie PZP. Dotychczas to zamawiający decydował, jaką część zamówienia może wykonać podwykonawca i określał to w SIWZ. Po wejściu w życie nowych przepisów Zamawiający nie może, co do zasady ograniczyć udziału podwykonawców. W świetle nowych zapisów wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Tego typu zapis spowoduje, że 100% prac będą mogli realizować podwykonawcy a zamawiający nie będzie miał na to praktycznie żadnego wpływu chyba, że udowodni, że jego zadanie jest specyficzne. Niestety jest to bardzo niejasne pojęcie i próby ograniczenia udziału podwykonawców mogą się skończyć protestami ze strony wykonawców. Praktyka pokazuje, że zwykle w tego typu sprawach KIO wydaje wyroki na korzyść wykonawców.

Zamawiający czasem błędnie interpretują zapis art. 141 ustawy, z którego wynika, iż wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapis ten jednak, co jest wyraźnie zapisane dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a więc konsorcjów. Nie ma on, zatem zastosowania w stosunku do podwykonawców, gdyż oni nie składają oświadczenia woli względem zamawiającego mówiąc inaczej nie podpisują z nim umowy. W związku z tym zamawiającemu nie wolno stawiać żadnych warunków udziału w postępowaniu podwykonawcom lub formułować żądań, aby spełniali, co najmniej warunki określone dla wykonawców biorących udział w postępowaniu. Takie zapisy w siwz stają się podstawą do wniesienia słusznego protestu. Stanowisko to potwierdza Zespół Arbitrów w wyroku z 8 czerwca 2006 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1617/06).

Zgodnie z zapisem art. 22 zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu tylko tym podmiotom, które ubiegają się o udzielenie zamówienia. Mowa jest w tym artykule m.in. o doświadczeniu. Ponieważ jednak podwykonawca nie jest tym, który ubiega się o zamówienie ustawa nie zezwala na to, by oferent biorący udział w postępowaniu chcąc spełnić postawione mu przez zamawiającego warunki wykazywał się doświadczeniem podwykonawcy.