Umowa konsorcjum

Marek Okniński
20.07.2009 10:52
A A A
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Ubiegając się wspólnie o zamówienie publiczne wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może zostać ustanowione jako odrębny dokument lub być częścią umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie składających ofertę (tzw. umowa konsorcjum)

Zasada

Zamawiający nie może żądać przedstawienia umowy konsorcjum już na etapie składania wniosków o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub składania ofert przetargowych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przedstawić umowę konsorcjum najpóźniej przed zawarciem umowy o realizację zamówienia publicznego.

Jednak jeżeli pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum wynika z treści umowy konsorcjum wykonawcy wspólnie składający ofertę muszą ją przedstawić już na etapie składania ofert.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa wymogów jakie musi spełniać umowa regulująca współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Jednak dla zabezpieczenia przyszłej współpracy pomiędzy konsorcjum a zamawiającym racjonalnym jest aby umowa konsorcjum zawierała:

1. Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia publicznego dla realizacji którego zawiązywane jest konsorcjum).

2. Oznaczenie czasu trwania umowy - obejmujące okres nie krótszy niż czas obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji na zrealizowane prace.

3. Oświadczenie, że wszyscy partnerzy konsorcjum przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

4. Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań.

5. Wskazanie Lidera (pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania partnerów) przy wykonywaniu zamówienia.

6. Informację, że Lider jest upoważniony do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna.