Doświadczenie podwykonawcy również podlega ocenie

Marek Okniński
31.08.2009 08:00
A A A
Zamawiający zobowiązany jest oceniając spełnianie warunków udziału w przetargu uwzględnić nie tylko doświadczenie wykonawcy składającego ofertę ale również wskazanych w ofercie podwykonawców.

Powyższy obowiązek wynika z treści uzasadnienia wyroku KIO (sygn. akt: KIO/ UZP 832/09) dotyczącego sytuacji, w której odwołanie zostało wniesione przez wykonawcę, który uznał iż doświadczenie podwykonawcy nie powinno zostać uznane za potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawcę składającego ofertę.

Zdaniem wnoszącego odwołanie to wykonawca składający ofertę powinien spełniać warunki udziału w przetargu a nie przedstawiać dokumenty będące w posiadaniu podwykonawcy i odnoszące się do jego doświadczenia w realizacji zamówień zbliżonych swoim rodzajem i zakresem do objętego prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W ocenie wnoszącego odwołanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.) nie dają podstaw do twierdzenia, że dokumenty podwykonawcy mogą zostać uznane przez zamawiającego jako potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu przez wykonawcę składającego ofertę przetargową.

W ocenie odwołującego wskazane rozporządzenie jednoznacznie rozstrzyga, że dotyczy wyłącznie wykonawców, nie zaś innych podmiotów które będą brały udział w realizacji zamówienia np. podwykonawców. Pojęcia wykonawca nie można bowiem definiować w sposób dowolny, lecz przez odwołanie się do art. 2 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, który zawiera stosowną definicję, która bezsprzecznie nie obejmuje podwykonawców. Zatem jeżeli firma startująca w przetargu chce posłużyć się dokumentem innego przedsiębiorcy, powinna utworzyć z nim konsorcjum.

Wskazane powyżej uzasadnienie nie znalazło potwierdzenia w stanowisku wyrażonym przez składa orzekający Krajowej Izby Odwoławczej. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej warunki określone przez zamawiającego odnośnie wykonawców mogących ubiegać się o udzielnie zamówienia publicznego mogą być spełniane również przez podwykonawców.

Izba, we wskazanym na wstępie wyroku, stanęła na stanowisku, że w sytuacji gdy wymagany dokument posiadają jedynie firmy specjalistyczne ograniczanie grona wykonawców wyłącznie do tych firm doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji lub wręcz braku ofert. Wymaganie od wykonawców aby obligatoryjnie dla udziału w przetargu tworzyli konsorcja jest niewłaściwe. Członek konsorcjum wykonujący kilka czy kilkanaście procent wartości umowy odpowiadałby wówczas solidarnie za wykonanie całości zamówienia. Skład orzekający KIO oparł się na wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach (sygn. akt: IV Ca 288/06), zgodnie z którym tworzenie konsorcjum jest prawem a nie obowiązkiem wykonawców. Sam zamawiający nie może poprzez nieuzasadnione warunki udziału w postępowaniu narzucać konieczności gromadzenia się kilku wykonawców celem złożenia wspólnej oferty, jeżeli nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).