Zasady działania i zakres odpowiedzialności komisji przetargowej

Marcin Melon
24.09.2009 16:35
A A A
Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Ale ostatecznie to nie komisja, a kierownik zamawiającego dokonuje wyboru wykonawcy.

Komisja tylko wnioskuje, że dana firma zgodnie z wymogami specyfikacji powinna być wykonawcą danego zadania, bądź dana oferta powinna zostać odrzucona. Zgodnie z art. 21 ust.1 i 2 członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego a komisja przetargowa składa się, z co najmniej trzech osób. Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba komisja może mieć szerszy skład w zależności od specyfiki zamówienia i woli kierownika zamawiającego. Z zapisów art. 17 wynika, że członkowie komisji mają złożyć oświadczenia o okolicznościach będących podstawą do ich wyłączenia. Wskazane jest, aby oświadczenie takie zostało złożone przed podjęciem jakichkolwiek czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W ustawie o odpowiedzialności za naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114) w art. 17 ust.4 ustawodawca zapisał, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nie złożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych. Co ważne złożenie takiego oświadczenia po dokonaniu czynności w postępowaniu, lub złożenie fałszywego oświadczenia zwalania członka komisji z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Członkowie komisji muszą jednak pamiętać, że składają oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 art. 17 ustawy. Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, "kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Członkowie komisji tak samo jak kierownik zamawiającego ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Stanowi o tym art. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny gdzie czytamy, że odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych.