Roboty budowlane do 14.000 euro

Marek Okniński
05.04.2010 10:00
A A A
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 53.732,00 zł. netto.

Powyższe wyłączenie nie oznacza jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w wyborze wykonawcy robót budowlanych. Nadal bowiem zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania norm prawnych wynikających zarówno z ustawy Prawo budowlane jak i innych przepisów odnoszących się do realizacji inwestycji budowlanych. Należy również pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zakaz dzielenia zamówienia

Zamawiający nie może dzielić zamówienia na roboty budowlane tak aby każde ze zleceń nie przekraczało równowartości 14.000 euro. W związku z zakazem dzielenia zamówienia publicznego nie jest możliwe oddzielne zlecanie robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych w ramach jednego obiektu budowlanego. Pojęcie obiektu budowlanego jest zdefiniowane w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

Zapamiętaj!

Wartość zamówienia na roboty budowlane powinna zostać ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Możliwe jest również ustalenie wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zasady określania wartości zamówienia na roboty budowlane określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r Nr 130 poz. 1389).

Opis zakresu koniecznych do wykonania robót budowlanych

W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane o wartości do 14.000 euro opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać konieczne projekty, szkice, plany, opisy techniczne, przedmiary robót, z których jednoznacznie wynika zakres zamawianych robót. Natomiast w przypadku zamówień, odnośnie których zamawiający zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę, koniecznym jest opracowanie, stosownie do wymagań ustawy Prawo budowlane, projektu budowlanego. Minimalny zakres projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).