Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń

Autor: Marek Okniński
27.04.2009 17:16
A A A
Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy). Wskazana zasada nie może jednak ograniczać prawa zamawiającego do zakupu urządzeń odpowiadających jego uzasadnionym potrzebom, w szczególności związanych z koniecznością efektywnego funkcjonowania jednostki, sprawnej i bezpiecznej realizacji jego celów oraz ekonomicznego i racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami w trakcie eksploatacji zakupionych urządzeń.

Przykładowo, jeżeli zamawiający dysponuje oprogramowaniem danego producenta zainstalowanym na używanym sprzęcie (np. komputerach) to dokonując zakupu kolejnych komputerów nie będzie stanowić naruszenia art. 29 ust. 2 PZP określenie wymogu, że na dostarczanych nowych komputerach musi być zainstalowane oprogramowanie tego samego producenta, które działa na już posiadanych przez zamawiającego.

Zgodnie z tezą zawartą w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 03 lutego 2009 r. sygn. akt: KIO/92/09 formułowana w przepisach ustawy zasada nie ograniczania konkurencji wcale nie jest zasadą bezwzględną - tak jak w przypadku braku obowiązku podmiotowego dopuszczenia do ubiegania się o zamówienie wszystkich zainteresowanych wykonawców, istnieje możliwość ograniczenia dostępu do zamówienia poprzez adekwatne do zamówienia warunki udziału w postępowaniu, tak też zamawiający nie ma obowiązku opisać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zapewnić możliwość realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty występujące w danej branży na rynku. Okoliczność, iż dostawa określonego urządzenia stanowi trudność czy jest nawet niemożliwa dla spełnienia przez część wykonawców nie stanowi podstawy do uznania, że Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (tak samo w wyrokach: KIO/UZP 510/08, KIO/UZP 484/08).

Zapamiętaj.

Za pozbawione podstaw prawnych uznać należy żądanie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego aby zamawiający, wbrew swoim obiektywnie określonym i uzasadnionym potrzebom zobowiązany był dopuszczać zaoferowanie urządzeń o parametrach innych niż potrzebne do realizacji uzasadnionych potrzeb zamawiającemu.

Na potwierdzenie wskazanej tezy przytoczyć można orzeczenie KIO 91/09 w którym czytamy, iż ustawa Prawo zamówień publicznych nie powinna być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów. Nie powinna być również stosowana w swoistej próżni legislacyjnej, nie uwzględniającej zasad wyrażonych w innych przepisach, w szczególności wyrażonych w ustawie o finansach publicznych zasad dotyczących racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Dopuszczenie stosowania przepisów ustawy prowadzące do narzucania zamawiającym dokonywania zakupów, które nie odpowiadają jego potrzebom i utrudniają prowadzenie statutowej działalności, nie daje pogodzić się z postulatem racjonalności ustawodawcy. W przedmiotowym kontekście zaadaptować można frazę wyrażoną w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2007 sygn. akt. X Ga 23/07/za, iż "formalizm postępowania o udzielenie zamówienia nie jest celem samym w sobie ", w szczególności nie wyłącza sprawnego i racjonalnego dokonywania zakupów w ramach zamówień publicznych.

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Zobacz także