Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

Daniel Wycinka
27.10.2014 , aktualizacja: 27.10.2014 12:29
A A A
Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego (shutterstock)

Wykonawca - zarówno na etapie postępowania, jak i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ma możliwość bezpośredniego i skutecznego powoływania się na odpowiedzi zamawiającego dotyczące treści siwz udzielane na skutek pytań zadawanych przez wykonawców.
Pytanie:

Podczas wyjaśniania siwz organizator przetargu stwierdził, że: "Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót w technologii zamiennej. Warunkiem dopuszczenia będzie akceptacja Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz Projektanta dokumentacji, o ile nie będzie to istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane".

Wykonawca proponuje zamienne zastosowanie, które dotyczy tego, że w miejsce wykonania pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie chce zastosować pale prefabrykowane. Projektant, sprawujący także nadzór autorski, zaakceptował takie rozwiązanie oraz potwierdził, iż powyższa zmiana nie jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonej dokumentacji. Czy zamawiający zgadzając się na zamienne zastosowanie nie narazi się na zarzut niekonkurencyjności?

Odpowiedź:

Wyjaśnienia/modyfikacje treści siwz dokonane przez zamawiającego na skutek pytań zadanych przez wykonawców na etapie postępowania mają charakter wiążący i jako takie stanowią element siwz.

Wykonawca - zarówno na etapie postępowania, jak i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ma możliwość bezpośredniego i skutecznego powoływania się na odpowiedzi zamawiającego dotyczące treści siwz udzielane na skutek pytań zadawanych przez wykonawców. W związku z tym, zamawiający realizując zawartą umowę ma obowiązek wziąć pod uwagę treść udzielonych wyjaśnień. ( )

Podstawa prawna

Art. 38, art. 144. ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.). www.portalzp.plZobacz także