Partnerzy serwisu:
Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień publicznych zostało poprzedzonych procedurą przetargu nieograniczonego. Decyzja zamawiającego o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie może zostać oprotestowana.

Przetarg nieograniczony może być stosowany do każdego rodzaju zamówienia publicznego bez względu na jego wartość czy przedmiot.

W przetargu nieograniczonym może wziąć udział każda firma, która spełnia określone w ogłoszeniu o przetargu wymogi zamawiającego.

 

Sprawdź definicję Przetargu nieograniczonego Przetarg nieograniczony w słowniku Pzp

Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym.

W zależności od wartości udzielanego zamówienia procedura przetargu nieograniczonego przewiduje inne terminy na składanie ofert.

Dla przetargu nieograniczonego dotyczącego dostaw lub usług minimalny termin składania ofert wynosi 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), a w przypadku robót budowlanych jest to 14 dni.

Natomiast dla przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich* ustawa Prawo zamówień publicznych określa terminy składania ofert wynoszące:

- 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną;

- 47 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób inny niż określony powyżej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza również skrócenie wskazanego terminu po spełnieniu wymogów zawartych w przepisach* ustawy Prawo zamówień publicznych.

Terminy składania ofert obliczane są w dniach kalendarzowych.

Dla ważności procedury przetargu nieograniczonego wystarczającym jest złożenie w wyznaczonym terminie co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi zamawiającego.

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju

Każdy ma prawo uczestniczyć w otwarciu ofert przetargowych.

W otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym może wziąć udział każdy zainteresowany. Otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym ma jawny charakter.

Zamawiający nie ma prawa ograniczać udziału w otarciu ofert przetargowych jedynie do przedstawicieli firm, które złożyły oferty.

Otwarcie ofert przetargowych musi być dokonane w dniu w którym upłyną termin składania ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający zobowiązany jest podać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - co do zasady jeżeli najkorzystniejsza oferta nie przekracza podanej kwoty zamawiający nie powinien unieważnić przetargu ze względu na brak środków na opłacenie jego realizacji.

Ponadto otwierając oferty zamawiający zobowiązany jest podać nazwę i adres podmiotu składającego ofertę, cenę realizacji zamówienia (co najmniej brutto), termin wykonania oraz udzielony okres gwarancji i warunki płatności.

Składając ofertę wykonawca nie może zastrzec powyższych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Czy wiesz, że...

W 2011 roku ponad 75% udzielonych w skali kraju zamówień publicznych zostało poprzedzonych procedurą przetargu nieograniczonego.

Decyzja zamawiającego o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie może zostać oprotestowana.

* Patrz również w tekście pt. Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach.

* Patrz art. 43 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

 

Poradnik przedsiębiorcy:

 

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

 

Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych

 

Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

 

Cześć IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?

 

Cześć V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

 

Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną? Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?

 

Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

 

Część IX: Umowa konsorcjum (WZÓR)

 

Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

 

Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

 • Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Opis przedmiotu zamówienia publicznego musi zostać sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Sprawdź na jakie nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia musisz zwracać uwagę.
 • Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.
 • Jak startować w przetargu ograniczonym?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Natomiast oferty przetargowe mogą składać zaproszeni wykonawcy.
 • Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu uzależniony jest od wartości udzielanego zamówienia publicznego.
  Komunikaty.pl