Partnerzy serwisu:
Opis przedmiotu zamówienia publicznego musi zostać sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Sprawdź na jakie nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia musisz zwracać uwagę.

Opisując przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny zamawiający narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z orzecznictwem KIO naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest:

- opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt

- albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób**.

Jeżeli zamawiający opisze przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, nie uwzględniając wszystkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty przetargowej, również narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia

Przykłady złego opisu przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ograniczający dostęp do zamówienia publicznego jest niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy opisane przez zamawiającego wymogi uzasadnione są jego rzeczywistymi potrzebami.

W praktyce najczęściej spotykane nieprawidłowości w zakresie opisania zamówienia publicznego dotyczą:

- nieprecyzyjnych zwrotów przy opisywaniu przedmiotu zamówienia np. opisywanie wielkości zamówienia za pomocą wyrazu "około"

- określenia nierealistycznie krótkich terminu wykonania zamówienia , które preferują jedynie wykonawców uprzednio posiadających informację o możliwości ogłoszenia przetargu,

- opisywanie przedmiotu zamówienia bez określenia cech technicznych i jakościowych (naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy PZP),

- sztywne określanie parametrów (wymiarów) np. mebli w sytuacji gdy nie jest to bezwzględnie konieczne,

- żądanie przez zamawiającego, aby np. oferowane samochody były wyposażone w silniki o określonej mocy i pojemności bez dopuszczenia tolerancji (naruszenie art. 29 ust. 2 PZP)

- opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą niejednoznacznych zwrotów np. podwyższony komfort,

- opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych i niedopuszczenie do składania ofert równoważnych (naruszenie art. 29 ust. 3 PZP).

Co zrobić gdy opis zamówienia uniemożliwia złożenie oferty?

Wykonawca w przypadku gdy stwierdzi, że sporządzony przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych może:

- zadać pytanie do zamawiającego zawierające ewentualny wniosek o wyjaśnienie lub zmodyfikowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia ***,

- poinformować zamawiającego o stwierdzonym naruszeniu zasad opisania przedmiotu zamówienia wnosząc o zmianę zapisów tak aby spełniały wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych****,

- wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, żądając nakazania zamawiającemu zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia *****.

 

Kup taniej od komornika Licytacje, licytacje komornicze - najnowsze ogłoszenia z całej Polski

Zapamiętaj !

Niezwłocznie po upublicznieniu opisu przedmiotu zamówienia wykonawca musi podjąć decyzję o ewentualnym wykorzystaniu jednej (lub kilku) z powyższych możliwości, gdyż dla ważności podjętej czynności musi ona zostać wykonana w terminach określonych we wskazanych przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

* Patrz: art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i ust. 2 PZP

** Patrz wyrok KIO z dnia z dnia 16 maja 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP/423/08).

*** Art. 38 PZP określa zasady i terminy zadawania pytań między innymi dotyczących treści opisu przedmiotu zamówienia,

**** art. 181 PZP określa zasady wnoszenia informacji o stwierdzonym naruszeniu przepisów

***** W Dziale VI PZP określono zasady wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Poradnik przedsiębiorcy:

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych

Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?

Cześć V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną?

Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?

Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR) Część IX: Umowa konsorcjum (WZÓR) Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa? Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

 • Rażąco niska cena - poznaj definicję

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.
 • Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom zastrzeżenie w składanych ofertach informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i z tego powodu nie mogą być udostępniane.
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa do podpisania oferty musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym. Zobacz wzór pełnomocnictwa.
  Fot. Shutterstock
 • Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Nie mogą one prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych wykonawców i tym samym dyskryminacji innych.