Partnerzy serwisu:
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Natomiast oferty przetargowe mogą składać zaproszeni wykonawcy.

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów:

I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu

Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (zobacz więcej: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? )

Firmy zainteresowane udziałem w procedurze zamówienia publicznego składają wnioski o zakwalifikowanie do udziału w przetargu. Złożone wnioski podlegają uzupełnieniu na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Przetargi, zamówienia publiczne - sprawdź najnowsze ogłoszenia

Zapamiętaj!

Składając wniosek wykonawca powinien przedstawić jak najwięcej dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu. W procedurze przetargu ograniczonego kwalifikację do drugiego etapu uzyskują wyłącznie firmy, które w największym stopniu wykazały, że spełniają warunki określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu.

Wskazać należy, że istotnym elementem, jaki przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie przetargu ograniczonego jest możliwość określania przez zamawiającego liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.

Liczba zaproszonych do składania ofert wykonawców nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 20. To zamawiający decyduje jaką ilość wykonawców zakwalifikuje do drugiego etapu przetargu ograniczonego.

Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy dopuszczają prowadzenie przetargu ograniczonego nawet w przypadku, gdy na podstawie oceny złożonych wniosków zakwalifikuje się do drugiego etapu przetargu tylko jeden wykonawca.

II. Składanie ofert cenowych

Oferty cenowe po etapie kwalifikacji mogą złożyć tylko wykonawcy zakwalifikowani na podstawie złożonych uprzednio wniosków.

Wobec powyższego startując w przetargu ograniczonym wykonawca po upływie terminu na składanie wniosków powinien zwrócić się do zamawiającego o umożliwienie wglądu we wnioski konkurencyjnych firm.

Termin na wniesienie odwołania od zakwalifikowania konkurencyjnych firm rozpoczyna swój bieg z dniem ogłoszenia przez zamawiającego listy firm zaproszonych do złożenia oferty cenowej.

Terminy składania wniosków i ofert przetargowych uzależnione są od wartości i przedmiotu udzielanego zamówienia.

W przetargu ograniczonym wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty cenowej wraz z zaproszeniem otrzymują specyfikację istotnych warunków zamówienia, która szczegółowo opisuje przedmiot udzielanego zamówienia i kryteria oceny złożonych ofert.

* Patrz art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

** Patrz art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Poradnik przedsiębiorcy:

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych

Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

 

Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

 

Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną?

 

Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?

 

Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

 

Część IX: Umowa konsorcjum (WZÓR)

 

Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

 

Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

 • Dialog konkurencyjny - zasady udziału

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dialog konkurencyjny stanowi jeden z konkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego, przewidzianych przepisami ustawy Pzp. Może uczestniczyć w nim każdy wykonawca spełniający określone przez zamawiającego warunki.
 • Tryb zapytania o cenę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym tryb zapytania o cenę może być stosowany, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych dla tzw. progów unijnych.
 • Zamówienia o wartości do 14.000 euro

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.
 • Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może wnieść odwołanie do KIO jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach możliwe jest jedynie poinformowanie zamawiającego o stwierdzonej nieprawidłowości w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.