Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Marek Okniński
05.06.2007 , aktualizacja: 17.06.2015 09:14
A A A
Przetarg

Przetarg

W dniu 11 czerwca 2007 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560). Wskazana ustawa przewiduje szereg zmian w dotychczas obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych, które są istotne zarówno dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne jak i dla zamawiających. Najistotniejsze z wprowadzanych zmian przedstawiamy poniżej.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Tutaj znajdziesz najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych1) Zamówienia publiczne od 14.000 euro

Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza wskazana powyżej ustawa jest podniesienie progu stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Dotychczas określona w art. 4 pkt. 8 kwota 6.000 euro po przekroczeniu której powstawał obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zostaje podniesiona do 14.000 euro.

Przyjmując, że kurs euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) wynosi 4,387 zł. z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączone będą dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekroczy równowartości 61.418,00 zł.

Podniesienie progu stosowania ustawy ma w ocenie autorów nowelizacji pozwolić na łatwiejszy dostęp do środków publicznych małym firmom, które dotychczas nie były wstanie ponosić nierzadko znacznych kosztów związanych z przygotowaniem oferty przetargowej i udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ponadto dzięki wprowadzanej zmianie progu stosowania ustawy, przy wydatkowaniu środków pochodzących z programów operacyjnych UE część beneficjentów nie będzie zobowiązana do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych gdyż uzyskane środki nie przekroczą kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8.

2) Likwidacja portalu internetowego

Wprowadzone w maju 2006r. poprzednie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych nałożyły na zamawiającego obowiązek publikacji ogłoszeń o prowadzonych przetargach, których wartość mieści się w przedziale 6.000 - 60.000 euro na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Pozytywne efekty centralnego portalu internetowego na którym wykonawcy mieli możliwość znalezienia ogłoszenia o prowadzonych w kraju przetargach spowodowały, że nowelizacja utrzymała zasadę publikowania ogłoszeń na stronach Urzędu Zamówień Publicznych. Zmianie ulega jednak miejsce publikacji. Dotychczas ogłoszenia o zamówieniach, których wartość nie przekraczała równowartości kwoty 60.000 euro były publikowane na stronach portalu internetowego UZP zaś zamówienia o wyższej niż wskazana wartości ogłaszano w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Od dnia 11 czerwca 2007 r. ogłoszenia o prowadzonych przetargach, których wartość przekroczy równowartość 14.000 euro, będą obligatoryjnie publikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, który od stycznia bieżącego roku wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępne są pod adresem internetowym: www.uzp.gov.pl. Natomiast dotychczas funkcjonujący portal internetowy UZP ulega likwidacji.

Przetargi z całej Polski. Przetargi - aktualne ogłoszenia3) Uzupełnianie ofert

Zgodnie z dotychczas obowiązującym stanem prawnym art. 26 ust. 3 stanowi, że:

"Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania".

Wskazany przepis (w brzmieniu obowiązującym od maja 2006r.) budził szereg kontrowersji i problemów interpretacyjnych. Wykonawcy uczestniczący w przetargach niejednokrotnie spotykali się z różną (zgoła odmienną) interpretacją wskazanego przepisu przez poszczególnych zamawiających. Z dniem 11 czerwca 2007 r. wchodzi w życie nowa treść art. 26 ust. 3 zgodnie z którą Zamawiający "wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów."

Nieruchomości - ogłoszenia. Przetargi, licytacje nieruchomości - najnowsze ogłoszeniaZatem uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów w sytuacji gdy zostaną wystawione po upływie terminie składania ofert będzie również możliwe.

Zobacz także


Wiadomości Lokalne