Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

Autor: Marek Okniński
12.01.2009 , aktualizacja: 31.01.2011 14:23
A A A
Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym zamówienia publiczne których przedmiotem są usługi w zakresie ochrony mogą być udzielane również w trybie z wolnej ręki bez konieczności wykazania przez zamawiającego, że zachodzą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznychUstawa z dnia 04 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) wprowadziła między innymi zmiany w treści art. 5 ust. 1. Dotychczas obowiązujący enumeratywnie wymieniony katalog usług do których możliwe było stosowanie uproszczonych procedur wyboru wykonawcy został zastąpiony odesłaniem do załącznika II B Dyrektywy nr 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna) oraz załącznika XVII B dyrektywy 2004/17/WE (dyrektywa sektorowa).

Warto zauważyć, że od dnia 15 września 2008 r. wskazane załączniki mają znowelizowaną treść, która została ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, zgodnie z którym załącznik nr VII do wymienionego rozporządzenia zastąpił dotychczasową treść załączników II B do dyrektywy klasycznej oraz XVII B do dyrektywy sektorowej.

Wskazany załącznik nr VII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 213/2008 zawiera między innymi usługi sklasyfikowane wg kodów CPV od numeru 79700000-1 do

79723000-8.

Ponieważ usługi ochrony w nowym słowniku CPV zostały sklasyfikowane pod numerem 79710000-4 możliwe jest zastosowanie wyłączeń określonych w znowelizowanym art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazać bowiem należy, że obecnie obowiązująca ustawa PZP nie rozróżnia zakresu wyłączeń w zależności od przedmiotu zamówienia jak miało to miejsce przy poprzednio obowiązującym brzmieniu normy wyrażonej w art. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Zasada

Ponieważ usługi z zakresu ochrony są wymienione w Załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w konsekwencji dla wyboru wykonawcy tych usług możliwe jest odstąpienie od zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego i udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki bez względu na wartość zamówienia.

Jednocześnie należy zauważyć, że możliwość udzielania zamówienia na usługi ochrony w trybie zamówienia z wolnej ręki nie oznacza, że zamawiający nie ma podstaw do zastosowania innego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający może bowiem udzielić zamówienia w każdym z trybów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Jednak decyzja zamawiającego o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki dla wyboru wykonawcy usług w zakresie ochrony nie może zostać oprotestowana.

Zobacz także