Partnerzy serwisu:
Brak zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o prowadzonym przetargu stanowi z mocy obowiązującego prawa o nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą 133.000 lub 206.000 ) lub

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dotyczy zamówień o wartości przewyższającej progi unijne).

Publikacja ogłoszenia o prowadzonym przetargu ma bardzo istotne znaczenie dla procedury udzielenia zamówienia publicznego. Wskazać bowiem należy, że konsekwencje braku publikacji ogłoszenia prowadzą nie tylko do unieważnienie przetargu ale w przypadku gdy zostanie zawarta umowa z wykonawcą do jej nieważności.

W art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych jako okoliczność skutkującą unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazano sytuację w której postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dlatego też dla stwierdzenia czy postępowanie należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 odnieść się należy do normy zawartej w art. 146 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którą umowa jest nieważna jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z nieważnością umowy nie będziemy mieli natomiast do czynienia w sytuacji gdy zamawiający nie zamieści ogłoszenia o prowadzonym przetargu na stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Tego typu braki stanowią o naruszeniu zasad udzielania zamówień publicznych jednak nie skutkują nieważnością umowy.

Podstawa prawna;

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

 • Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu.
 • Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

  Zamówienia publiczne
  Autor: Marek Okniński
  Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym zamówienia publiczne których przedmiotem są usługi w zakresie ochrony mogą być udzielane również w trybie z wolnej ręki bez konieczności wykazania przez zamawiającego, że zachodzą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.