Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Marek Okniński
13.08.2012 10:19
A A A
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

W przypadku gdy upływa termin związania ofertą jaki został określony przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca może, a wręcz powinien samodzielnie przedłużyć ten termin.

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:

1). 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2). 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 , a dla dostaw lub usług - 10 000 000 ;

3). 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2 powyżej.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i jest liczony w dniach kalendarzowych. Pobierz: Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 01 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 140/12, KIO 142/12 stwierdziła, że: "W momencie składania oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą zamawiający powinien posiadać wiedzę na temat ważności zabezpieczenia wadialnego wykonawcy na pełny okres związania ofertą".

Warto zauważyć, że w przypadku gdy termin ważności oferty upłynie, nie ma możliwości jego przywrócenia. Wykonawca powinien być związany ofertą przez cały okres przewidziany ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zobacz także
Ogłoszenia różne