Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Marek Okniński
11.03.2013 12:10
A A A
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych. Pobierz wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

Obowiązująca od 20 lutego 2013 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi zobowiązała zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego, czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, którzy złożyli konkurencyjne oferty.

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadzając obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych nie zdefiniowała tego pojęcia. Definicję legalną pojęcia "grupa kapitałowa" znajdujemy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumenta. Zgodnie z tą ustawą pod pojęciem "grupa kapitałowa" należy rozumieć wszystkich podwykonawców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Pobierz: Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

W przypadku gdy zamawiający otrzyma oświadczenie, że przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą również inne firmy, które złożyły odrębne oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, zobowiązany jest wykluczyć takich wykonawców. Wymóg wykluczenia nie ma jednak charakteru bezwzględnego. W przypadku gdy wykonawca wykaże, że istniejące między nim powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji zamawiający nie ma podstaw do decyzji o wykluczeniu. Wyjaśnienia składane są w odpowiedzi na wezwanie skierowane przez zamawiającego. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie określają terminu, w jakim wyjaśnienia muszą zostać złożone. To zamawiający podejmuje w sposób suwerenny decyzję o terminie, jaki wyznaczy wykonawcy na założenie przekonujących wyjaśnień. Wydaje się, że ze względu na sprawny przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za wystarczający należy uznać termin 2 - 3 dniowy na udzielenie wyjaśnień odnośnie wpływu powiązań pomiędzy przedsiębiorcami na zasadę uczciwej konkurencji.

Wykonawca, który nie złoży wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem trybu zamówienia w wolnej ręki) zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zobacz także
Ogłoszenia różne