Partnerzy serwisu:
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę. Zapoznaj się aktualnym stanem prawnym i pobierz wzór protokołu.

Ostatnie zmiany dotyczące zamówień publicznych

W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie rozporządzenia objęte są jego regulacjami.

Pobierz: Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę

To rozporządzenie znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Oprócz wypełnienia druku protokołu wzór ten wymagał (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników takich jak chociażby druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z nowym rozporządzeniem nie będą zawierały żadnych załączników "zp", które dotychczas obowiązywały (wyjątkiem jest oświadczenie członków komisji sporządzane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia).

Informacje dotyczące np. ilości złożonych ofert i przedstawionych cen realizacji zamówienia wynikać będą bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące poprzednio rozporządzenie w zakresie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwiało zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Również rozporządzenie z 26 października 2010 r. utrzymuje zapisy, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.

Uwaga dotycząca kopiowania ofert!

Kopiowanie ofert możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego.

Rozporządzenie przewiduje, że bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Rozporządzenie utrzymuje także, że zainteresowani wykonawcy mogą zapoznać się z treścią protokołu i załączników poprzez wgląd albo przesłanie kopii protokołu pocztą, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Różnicę stanowi fakt usunięcia możliwości naliczania wykonawcom kosztów związanych z udostępnieniem protokołu lub załączników.

Kiedy następuje udostępnienie protokołu z postępowania?

Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

Wzory protokołu dostępne w Internecie

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony: www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem