Przetargi - Vademecum

 • 21-01-2022 09:30

  Wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny muszą być konkretne

  Tym samym w ocenie Izby nowelizacja wzmocniła znaczenie wyjaśnień konkretnych, odnoszących się do elementów kalkulacyjnych oferty i udowodnionych i podkreśliła ciężar dowodowy spoczywający na wykonawcy, którego cena jest poddawana w wątpliwość.

 • 14-01-2022 10:00

  Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

  Uprawnienie zamawiającego do zmiany treści SWZ nie jest ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści.

 • 01-01-2022 08:00

  Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2022 roku

  Od 1 stycznia 2022 zmienił się średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Sprawdź ile teraz wynosi.

 • 17-12-2021 09:00

  Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

  Skoro określenie warunków udziału w postępowaniu jest prawem, a nie obowiązkiem zamawiającego, to nie można w drodze środków ochrony prawnej skutecznie domagać się ani formułowania przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w określonym zakresie, ani "zaostrzenia" warunków, które zamawiający określił.

 • 11-12-2021 08:00

  W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

  Biorąc pod uwagę zakres możliwych negocjacji w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zamawiający ma pełne prawo wymagać od wykonawców przedłożenia kosztorysu ofertowego składanego przed przystąpieniem do negocjacji.

 • 03-12-2021 09:00

  Zakup tonerów w orzecznictwie KIO

  W konsekwencji orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, dbając o zapewnienie zasad uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na dostarczenie tuszy/tonerów istotnie wpływa na ograniczenie zakupu nowych materiałów eksploatacyjnych (nie regenerowanych).

 • 26-11-2021 10:00

  Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

  Przepis art. 225 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych nakłada na wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego obowiązek poinformowania zamawiającego, że to zamawiającego będzie obciążało prawidłowe odprowadzenie stawki podatku VAT, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wartość tego towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty VAT, a także wysokość stawki VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.

 • 19-11-2021 09:00

  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

  Nabywca publiczny może uwzględniać cele społeczne w całej procedurze udzielania zamówienia, pod warunkiem, że mają niedyskryminujący charakter i są związane z przedmiotem zamówienia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Najczęściej wyszukiwane

Przetargi i licytacje według kategorii

Przetargi archiwalne