Partnerzy serwisu:
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Jeden z trybów postępowania o zamówienie publiczne stanowi dialog konkurencyjny. Pobierz wzór protokołu postępowania i zapoznaj się nowymi przepisami..

Aktualny stan prawny

Wszystkie zamówienia publiczne wszczęte od dnia 11 grudnia 2010 r. podlegają nowym regulacjom. W tym właśnie dniu weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Pobierz: Protokół postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego

Właśnie to rozporządzenie znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - sporządzania szeregu załączników, np. druk zp-12, który miał zawierać zestawienie złożonych w przetargu ofert.

Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem z 26 października 2010 r. nie będą zawierały żadnych obowiązujących dotąd załączników "zp" (wyjątkiem jest oświadczenie członków komisji sporządzane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia). Informacje, które do tej pory można było znaleźć w załącznikach, takie jak ilość złożonych ofert czy przedstawionych cen realizacji zamówienia, zawierać się będą bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące poprzednio rozporządzenie w zakresie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwiało zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Rozporządzenie, o którym mowa poniżej, utrzymuje zapisy, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.

Uwaga!

Kopiowanie ofert możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego. Wskazane na wstępie rozporządzenie przewiduje, że bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Rozporządzenie pozwala również (tak jak poprzednie), by zainteresowani wykonawcy mogą zapoznać się z treścią protokołu i załączników poprzez wgląd w nie na miejscu albo przesłanie kopii protokołu pocztą, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Różnicę w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem stanowi usunięcie możliwości naliczania wykonawcom kosztów związanych z udostępnieniem protokołu lub załączników.

Udostępnienie protokołu z postępowania - terminy

Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W momencie, gdy istnieje niebezpieczeństwo zaburzenia sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający wyjątkowo może udostępnić oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesłać ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

Wszystkie wzory protokołu dostępne w Internecie

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl .

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem