Partnerzy serwisu:
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem opatrzony komentarzem eksperta dotyczącym aktualnego stanu prawnego. Pobierz wzór protokołu.

Aktualne Rozporządzenie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) weszło w życie w dniu 11 grudnia 2010 r. Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie rozporządzenia objęte są jego regulacjami.

Pobierz: Protokół postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Powyższe rozporządzenie w pierwszej kolejności znosi obowiązujący dotychczas wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Wzór ten wymagał, by poza wypełnieniem druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) sporządzania również szeregu załączników, jak chociażby druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert.

W myśl nowego rozporządzenia, protokoły nie będą w praktyce zawierały żadnych dotychczas obowiązujących załączników "zp". Jako wyjątek można potraktować oświadczenie członków komisji (sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia). Większość informacji takich jak liczba złożonych ofert oraz przedstawionych cen realizacji zamówienia znajdzie się bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące poprzednio rozporządzenie w zakresie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwiało zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Również rozporządzenie z 26 października 2010 r. utrzymuje zapisy, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.

Kopiowanie ofert

Ważnym zapisem w rozporządzeniu w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest ten dotyczący kopiowania ofert. Mianowicie możliwe jest ono wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego.

Wskazane na wstępie rozporządzenie przewiduje, że bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników (w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego) nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń technicznych treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Rozporządzenie pozwala również (utrzymując obowiązujący wcześniej stan prawny), by zainteresowani wykonawcy mogli zapoznać się z treścią protokołu i załączników poprzez wgląd zainteresowanego albo przesłanie kopii protokołu pocztą, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Zmienia się tylko jedna kwestia - nie można naliczać wykonawcom kosztów związanych z udostępnieniem protokołu lub załączników.

Termin udostępnienia protokołu z postępowania

W świetle obowiązujących przepisów zamawiający powinien udostępnić wnioskodawcy protokół z postępowania niezwłocznie po jego sporządzeniu. W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza gdy istnieje zagrożenie dla sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

Dostępność wzorów

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem