Partnerzy serwisu:
Jak wygląda protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki? Pobierz wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne.

Protokół postępowania o zamówienie publiczne - co się zmieniło?

W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Od daty wejścia w życie rozporządzenia jego regulacjami objęte są wszystkie zamówienia publiczne rozpoczęte po tym terminie.

Pobierz: Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Obowiązujący dotąd wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników (np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert) został zniesiony tym rozporządzeniem.

Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem w praktyce nie będą zawierały żadnych dotychczas obowiązujących załączników "zp". Jako wyjątek potraktowane zostało oświadczenie członków komisji sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia, które nadal obowiązuje. Informacje dotyczące np. przedstawionych cen realizacji zamówienia czy ilości złożonych ofert zawierać się będą bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Według poprzednio obowiązujących przepisów zamawiający miał możliwość podania wartości szacunkowej zamówienia dopiero po złożeniu ofert. Rozporządzenie z 26 października 2010 r. utrzymuje zapisy, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.

Uwaga!

Kopiowanie ofert możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego.

Rozporządzenie, którym mowa w pierwszym akapicie, przewiduje, że bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników (w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego) nie będzie mógł ich samodzielnie kopiować lub utrwalać. Niedopuszczalne jest zatem korzystanie z urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu/treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Rozporządzenie utrzymuje również, że zainteresowani wykonawcy mogą zapoznać się z treścią protokołu i załączników poprzez wgląd zainteresowanego albo przesłanie kopii protokołu pocztą, faxem lub drogą elektroniczną - zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Zmieniła się tylko jedna kwestia (w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem), mianowicie zniesiono możliwość naliczania wykonawcom kosztów związanych z udostępnieniem protokołu lub załączników.

Prawo zamówień publicznych a termin udostępnienia protokołu z postępowania

Zamawiający jest zobowiązany udostępnić wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie po zgłoszeniu przez tego ostatniego chęci wglądu w tę dokumentację. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym. Kopie nie mogą jednak zostać wysłane później niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

 

Sprawdź definicję Zamówienia z wolnej ręki Zamówienie z wolnej ręki słowniku Pzp

Dostęp do wzorów protokołu w Internecie

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu. Wzory te różnią się od siebie w zależności od trybu udzielanego zamówienia. W wersji do edycji można je pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl .

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem