Partnerzy serwisu:
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia różni się od pozostałych formularzy wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Pobierz wzór dostępny poniżej.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) weszło w życie 11 grudnia 2010 r. Tym samym zamówienia publiczne wszczęte od tej daty - terminu wejścia w życie Rozporządzenia - objęte są jego regulacjami.

Pobierz: Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne.Wymagał on, oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2), również sporządzania szeregu załączników, np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert.

W praktyce protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem nie będą zawierały żadnych dotychczas obowiązujących załączników "zp" (wyjątkiem jest oświadczenie członków komisji sporządzane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia). Informacje takie jak liczba złożonych ofert lub wartości przedstawionych cen realizacji zamówienia zawierać się będą bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące poprzednio rozporządzenie w zakresie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwiało zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Również rozporządzenie z 26 października 2010 r. utrzymuje zapisy, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.

Kopiowanie ofert w świetle przepisów Rozporządzenia

Należy mieć na uwadze, że kopiowanie ofert możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego. Rozporządzenie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje, że wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać na żadnych nośnikach treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez zgody zamawiającego. Wgląd do dokumentacji wnioskodawca będzie miał tylko w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Rozporządzenie utrzymuje również możliwość, że zainteresowani wykonawcy mogą zapoznać się z treścią protokołu i załączników poprzez wgląd zainteresowanego albo przesłanie kopii protokołu pocztą, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Różnicę w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem stanowi usunięcie możliwości naliczania wykonawcom kosztów związanych z udostępnieniem protokołu lub załączników.

Termin udostępnienia protokołu z postępowania o zamówienie publiczne

Protokół z postępowania o zamówienie publiczne oraz załączniki powinny zostać udostępnione przez zamawiającego wnioskodawcy jak najszybciej. W wyjątkowych przypadkach, przede wszystkim gdy priorytet stanowi zapewnienie sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu. Może również przesłać ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym - nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

Czy wzory protokołu są dostępne w Internecie?

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opatrzone jest 10 załącznikami. Stanowią one wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. W wersji pozwalającej na edycję można pobrać je ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl .

Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem