Partnerzy serwisu:
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Jak obecnie wygląda protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego? Jakie są jego podstawy prawne? Poznaj aktualny stan przepisów ustanawiających wzór postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i pobierz WZÓR PROTOKOŁU.

Obowiązujące przepisy

W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne rozpoczęte po 11 grudnia 2010 r. objęte są jego regulacjami.

Pobierz: Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Wskazane powyżej rozporządzenie znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał dodatkowo, poza wypełnieniem druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2), również sporządzania załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert.

Protokoły postępowania o zamówienie publiczne sporządzane zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem w praktyce nie będą zawierały żadnych załączników "zp". Istnieje jednak jeden wyjątek dotyczący oświadczenia członków komisji sporządzanego według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia.

Co zawiera protokół?

Informacje dotyczące zarówno ilości złożonych ofert, jak i przedstawionych cen realizacji zamówienia, zawarte będą bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązujące poprzednio rozporządzenie w zakresie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwiało zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Również rozporządzenie z 11 grudnia 2010 r. utrzymuje zapisy, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.

Uwaga! Kopiowanie ofert jest możliwe

Zgodnie z wspomnianym rozporządzeniem kopiowanie ofert jest możliwe, ale wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego. Rozporządzenie przewiduje, że bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Kiedy następuje udostępnienie protokołu z postępowania?

Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

Wzory protokołu dostępne w Internecie

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl.

Co stanowi podstawę prawą wzoru protokołu?

Podstawę prawną wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne stanowią ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem