Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

Marek Okniński
22.10.2014 14:30
A A A
Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa (shutterstock)

Przyjmuje się, iż gwarancja ubezpieczeniowa polega na nałożeniu na zakład ubezpieczeń (gwaranta) obowiązku wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej na wypadek ziszczenia się określonego w umowie gwarancji warunku (którym zazwyczaj jest zajście określonego zdarzenia losowego).

Na gruncie ustawy pzp, jako beneficjent gwarancji powinien być wskazany Zamawiający. Gwarancja ubezpieczeniowa powinna w swojej treści wskazywać, że zdarzeniem, które uzależnia spełnienie świadczenia, do którego zobowiązuje się ubezpieczyciel, jest zaistnienie jednej z przesłanek wskazanych w Prawie zamówień publicznych (1) - warto podkreślić - zmienionych z dniem 19 października 2014 r.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest zobowiązaniem bezwarunkowym i nieodwołalnym . Przez bezwarunkowość gwarancji należy rozumieć taką jej właściwość, że Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania swojego żądania, a ubezpieczyciel nie ma prawa oceniać zasadności żądania zapłaty, a do spełnienia świadczenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego (por. wyrok KIO/UZP 1867/09).

Nieodwołalność oznacza, iż do momentu upływu terminu w gwarancji wskazanego, Zamawiający może realizować swoje uprawnienie, bez względu na oświadczenia Wykonawcy kierowane do Ubezpieczyciela.

Ustanowienie a wniesienie wadium

Ustanowienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej następuje w chwili wystawienia dokumentu gwarancyjnego przez Ubezpieczyciela. Z kolei wniesienie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje z chwilą złożenia dokumentu gwarancji Zamawiającemu. Skutek wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej następuje wyłącznie wtedy, gdy z upływem terminu składania ofert Zamawiający dysponuje prawidłowym konstrukcyjnie wadium.

Forma dowodu wniesienia wadium

Forma dowodu złożenia wadium budzi w orzecznictwie pewne kontrowersje w aspekcie tego, czy dowód jego wniesienia ma mieć formę oryginału czy też wystarczy jego kserokopia. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można spotkać dwa rozbieżne stanowiska (por. wyrok KIO KIO/UZP 1514/10; wyrok KIO/UZP 1408/10).

Mając na uwadze argumentację przytoczoną w poszczególnych orzeczeniach, należy przychylić się raczej do praktycznego poglądu, który nakłada obowiązek wniesienia wadium w oryginale, gdyż tylko taka forma umożliwia Zamawiającemu bezwarunkowe skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych.

(1) Patrz art. 46 ust. 4a) i ust. 5 - Ustawy Prawo zamówień publicznych.