Partnerzy serwisu:
Zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, bądź też z którym zostały ustalone istotne warunki umowy, jest ostatnim etapem procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia publicznego.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający co do zasady nie może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem przewidzianego przepisami prawa terminu od przesłania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty . Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, przez przesłanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty należy rozumieć jego nadanie, a nie doręczenie (1) .

Terminy przewidziane na zawarcie umowy zależą od wartości przedmiotu zamówienia oraz środków komunikacji zastosowanych do przesłania informacji o wyborze oferty. Gdy zamawiający przewidział jako formę komunikacji formę pisemną, terminy te są odpowiednio dłuższe i wynoszą, w zależności od wartości zamówienia (tzw. progi unijne z art. 11 ust. 8 ustawy pzp) piętnaście bądź dziesięć dni .

Alternatywnymi formami szybciej

Przy wykorzystaniu formy faksu lub formy drogi elektronicznej terminy wynoszą odpowiednio dziesięć lub pięć dni . Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanego w ustawie pzp terminu skutkuje jej unieważnieniem, jeśli rozpatrzenie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą będzie niemożliwe (2) , zanim umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta.

Wyjątki od zasady

Ustawodawca dopuścił kilka wyjątków od generalnej zasady zakazu zawierania umów przed upływem określonych ustawą pzp terminów. Uprawnienie do skracania minimalnych ustawowych terminów na zawarcie umowy ma charakter fakultatywny.

Pierwszy wyjątek dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W przypadku gdy nie odrzucono żadnej oferty i żaden z wykonawców nie został wykluczony, dopuszczalne jest zawarcie umowy przed upływem ustawowych terminów, jednakże w takiej sytuacji zaleca się, aby zawrzeć umowę po upływie wymaganych terminów ze względu na ewentualność kwestionowania zasadności wyboru oferty przez pozostałych uczestników postępowania.

Zachowanie ustawowych terminów na zawarcie umowy nie jest również konieczne, gdy w momencie zawierania umowy nie ma żadnych innych wykonawców, którzy mogą się skutecznie ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego. Chodzi o sytuacje, gdy w przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę, a w przypadku trybów składających się z dwóch etapów, gdy ponadto nie toczą się już i prowadzone nie będą ze względu na upływ terminu postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w przedmiocie wykluczenia wykonawców z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Jak wygrać przetarg? Teraz rozbudowany poradnik przedsiębiorcy w formie minibook >>

1. Por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 września 2007 roku, sygn. akt V Ca 1151/07.

2. Ze względu na okoliczności wskazane w art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.