Partnerzy serwisu:
Ustawodawca zobowiązał zamawiającego do przekazania informacji z publicznego otwarcia ofert wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwieraniu. Pobierz WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia złożonych ofert.

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może zostać przez zamawiającego ograniczone jedynie do przedstawicieli wykonawców, którzy złożyli oferty przetargowe.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym każdy zainteresowany może wziąć udział w otwarciu ofert , które powinno nastąpić bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Zamawiający nie może również wymagać od uczestników otwarcia ofert okazywania pełnomocnictw, upoważnień itp.

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert - POBIERZ

Dodatkową czynnością związaną z publicznym otwarciem ofert, do której ustawodawca zobowiązał zamawiającego jest przekazanie informacji z publicznego otwarcia ofert wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwieraniu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do podania:

 • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • nazwy (firmy) oraz adresu wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Uwaga!

Obowiązek przesłania wyżej wskazanych danych ma zastosowanie wyłącznie do wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostali zainteresowani aby uzyskać powyższe informacje muszą osobiście uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert.

Procedura przetargowa bez tajemnic - praktyczne porady, wzory dokumentów

Teraz e-book w promocyjnej cenie!>>

Zobowiązanie zamawiającego do przesłania informacji z publicznego otwarcia ofert powstaje po otrzymaniu wniosku od wykonawcy, który nie uczestniczył w publicznym otwarciu ofert.

Poniżej wzór wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez zamawiającego powinien być jednoznaczny i wyczerpujący. W tym zakresie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza.
 • Zasada pisemności postępowania o zamówienie publiczne

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Jedną z podstawowych zasad w zamówieniach publicznych jest zasada pisemności, określona w art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Wycofanie oferty przez wykonawcę jest oświadczeniem woli i wymaga formy pisemnej.
 • SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

  Zamówienia publiczne
  Andrzej Łukaszewicz
  W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. Ustawa ta zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówień publicznych, które muszą znaleźć swoje odbicie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
  Roboty budowlane
 • Wykonawca może wycofać ofertę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Procedura zwrotu oferty wycofanej przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert przetargowych powinna zostać zawarta w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Prawo wycofania oferty przysługuje wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, który określają postanowienia SIWZ.