Partnerzy serwisu:
Opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez zamawiającego powinien być jednoznaczny i wyczerpujący. W tym zakresie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza.

Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców.*

Opis przedmiotu zamówienia ma wiodące znaczenie dla możliwości wzięcia udziału wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ponieważ postępowanie o zamówienie publiczne ma charakter sformalizowany również opis przedmiotu zamówienia musi być zgodny z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez zamawiającego powinien być jednoznaczny i wyczerpujący, co należy rozumieć jako zapewniający, że wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, ustalić co jest przedmiotem zamówienia i że wszystkie istotne elementy dla wykonania danego zamówienia publicznego będą w nim opisane. Sporządzony przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia powinien pozwolić wykonawcom, na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych.

Zamawiający mając na względzie zarówno względy formalno - prawne jak i ekonomiczne (związane z kosztem zakupu przedmiotu zamówienia) powinien możliwie jak najbardziej precyzyjnie określić przedmiot i zakres zamówienia, gdyż ma to bezpośredni wpływ na poziom cen zawartych w złożonych ofertach przetargowych.

W konsekwencji dążąc do minimalizacji cen w ofertach zamawiający powinien być zainteresowany jasnym wskazaniem "gwarantowanego" zakresu udzielanego przedmiotu zamówienia , co spowoduje, że wykonawcy nie będą w ceny ofert wkalkulowywać ryzyka wynikającego z ewentualnego "niezamówienia usług".

Brak jednoznacznego określenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia gwarantowanej wielkości zakupu powoduje naruszenie normy wyrażonej w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż opis przedmiotu zamówienia nie został dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz nie uwzględnia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapisz się na newsletter! Co wtorek porcja najnowszych porad z zakresu Prawa zamówień publicznych na Twojej skrzynce >>

Określenie górnej granicy zobowiązania zamawiającego bez wskazania minimalnej wielkości zamówienia, którą na pewno wykorzysta zamawiający, nie spełnia wymogów należytego określenia przedmiotu zamówienia. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej "taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który nakazuje aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny. Zamawiający nie opisując wielkości gwarantowanych stosuje praktykę, która pozostawia wykonawcę w niepewności co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia właściwą kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy".**

* Patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt: KIO/UZP 80/07.

** Patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 33/07.