Partnerzy serwisu:
W przypadku udziału spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pojawia się problem reprezentacji spółki. Z pomocą w tym zakresie nie przychodzi jednak Prawo zamówień publicznych, ale przepisy Kodeksu cywilnego.

Urząd Zamówień Publicznych potwierdza stanowisko, zgodnie z którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych nie istnieje potrzeba odrębnego uregulowania zasad reprezentacji spółki cywilnej, ponieważ wynikają one z przepisów Kodeksu cywilnego.

W praktyce stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych niejednokrotnie zdarza się, iż o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wykonawca działający w formie spółki cywilnej. Udział spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia przez wspólników.

Przyjęcie powyższego stanowiska upraszcza w pewnym zakresie problemy związane z udziałem spółek cywilnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie ich reprezentacji.

Każdy wspólnik może reprezentować spółkę cywilną

Zgodnie z treścią przepisu art. 866 w zw. z art. 865 k.c. każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki w sprawach zwykłego zarządu, o ile nie ma sprzeciwu innego wspólnika, a także do samodzielnej reprezentacji spółki cywilnej w sprawach nagłych. Natomiast w sprawach przekraczających zwykły zarząd konieczne jest działanie lub zgoda wszystkich wspólników spółki cywilnej łącznie. Wskazane powyżej zasady reprezentacji spółki cywilnej mogą podlegać modyfikacji, jeżeli umowa spółki lub uchwała wspólników przewiduje odmienne regulacje w tym zakresie. Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy w wersji e-book >>

Z punktu widzenia zamawiającego, który otrzymał w postępowaniu ofertę od wykonawców tworzących spółkę cywilną, zasadnicze znaczenie dla oceny właściwej reprezentacji spółki cywilnej ma zweryfikowanie, czy umowa lub uchwała wspólników reguluje w sposób odmienny zasady reprezentacji spółki w stosunku do zasad kodeksowych, a po drugie, czy dana sprawa wchodzi w zakres spraw zwykłego zarządu.

Kiedy zwykły zarząd?

Na gruncie przepisów ustawy Kodeks cywilny ustalenie, że dana czynność wchodzi w zakres spraw zwykłego zarządu oznacza, że każdy ze wspólników jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki (np. złożenia oferty). Zaznaczyć należy, iż kwalifikacja czynności jako wchodzących w zakres zwykłego zarządu zależy jednak od okoliczności konkretnego przypadku, a mianowicie, czy są to czynności o charakterze bieżącym, zwykle podejmowane w dążeniu do uzyskania wspólnego celu gospodarczego, czy też mają charakter wyjątkowy, istotnie wpływający na prawa lub obowiązki wspólników.

Nie powinno jednakże budzić wątpliwości, iż czynności podejmowane przez wspólników spółki cywilnej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zasady będą miały charakter czynności przekraczających zwykły zarząd, tak więc za niezbędne należy uznać każdorazową weryfikację przez zamawiającego zasad reprezentacji spółki cywilnej, w oparciu o dokumenty przedłożone przez jej wspólników.