Partnerzy serwisu:
W sytuacji gdy zamawiający chce skorzystać ze zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powinien sporządzić uzasadnienie przyczyn zastosowania danej procedury. Uzasadnienie powinno być na tyle dobrze sporządzone, żeby zabezpieczyło zamawiającego w przypadku kontroli.

Pytanie

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na dostawę robota samobieżnego, który będzie stanowił wyposażenie laboratorium badawczego. Zamówienie stanowi realizację projektu ze środków UE, którego celem jest wybudowanie laboratorium badawczego. Czy zamówienie robota, możne być wyłączone z ustawy na postawie art. 4 pkt 8a? Laboratorium zostanie oddane do użytku w jesienie 2014 roku.

Odpowiedź

Przeprowadzenie postępowania na dostawę robota samobieżnego, który będzie wykorzystywany w laboratorium badawczym do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych jest możliwe po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 4 pkt 8 a ustawy Prawo zamówień publicznych, według wewnętrznych procedur danej jednostki.

Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało wyłączone w stosunku do zamówień, których przedmiotem są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągniecie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Z tego powodu przedmiot badań, a właściwie ich cel mogą okazać się istotne.

Uzasadnienie zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zawsze, kiedy zamawiający chce skorzystać ze zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych lub też zastosować tryb niekonkurencyjny, winien sporządzić uzasadnienie przyczyn zastosowania danej procedury. Uzasadnienie powinno być na tyle dobrze sporządzone, żeby zabezpieczyło zamawiającego w przypadku kontroli. Dlatego w niektórych przypadkach korzystnie jest zawrzeć w nim wskazanie konkretnych badań, które dotyczą danej dostawy. Jednak w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych brak jest wymogu, aby określenie przedmiotu dostawy musiało dotyczyć konkretnych badań, lub aby znany musiał być na etapie dostawy temat prac badawczych, które będą prowadzone na danych sprzęcie. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce >>

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8a ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

www.portalzp.pl

 • Awaria platformy aukcyjnej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W systemie zamówień publicznych platformy aukcyjne wykorzystywane są w procedurze licytacji elektronicznej lub w czasie prowadzenia aukcji elektronicznej. Zdarzają się sytuacje, że awaria platformy aukcyjnej prowadzi do unieważnienia prowadzonej procedury.
  Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej?
 • Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wnosząc odwołanie do KIO wykonawca zobowiązany jest wykazać, że działania lub zaniechania zamawiającego naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzą do poniesienia szkody lub możliwości jej poniesienia przez odwołującego.
 • Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Aprobata techniczna jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania w budownictwie. Uzależniona jest od spełnienia przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, konkretnych wymagań.
 • Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.