Partnerzy serwisu:
Aprobata techniczna jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania w budownictwie. Uzależniona jest od spełnienia przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, konkretnych wymagań.

Aprobata techniczna jest udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497).

Aprobata techniczna jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania w budownictwie. Uzależniona jest od spełnienia przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, wymagań podstawowych dotyczących:

a). bezpieczeństwa konstrukcji ,

b). bezpieczeństwa pożarowego ,

c). bezpieczeństwa użytkowania ,

d). odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska ,

e). ochrony przed hałasem i drganiami ,

f). oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród .

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) aprobata techniczna może być udzielona:

- dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu,

albo

- dla wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie europejskiej normy zharmonizowanej lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aprobata techniczna udzielana jest na wniosek producenta lub grupy producentów wyrobu budowlanego, a w przypadku zestawu wyrobów budowlanych - na wniosek podmiotu kompletującego zestaw.

Rozpoczęcie postępowania aprobacyjnego, zmierzającego do udzielenia lub zmiany aprobaty technicznej uwarunkowane jest:

- złożeniem wniosku na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,

- uiszczeniem przez wnioskodawcę opłaty za wydanie aprobaty.

Poufność aprobaty technicznej

W związku z koniecznością poniesienia kosztów z tytułu uzyskania aprobaty technicznej, zrozumiałym jest, że jej posiadacz nie musi być zainteresowany jej szerokim wykorzystywaniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak na gruncie obowiązujących przepisów za pozbawiony podstaw prawnych wydaje się pogląd, zgodnie z którym aprobaty techniczne podlegałyby skutecznie ochronie na podstawie przepisów ustawy i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Warto wskazać, że zgodnie z art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn,. zm,) wyroby, których dotyczą aprobaty techniczne mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Aprobata techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.).

W związku z powyższym możliwym jest załączanie aprobat technicznych do ofert przetargowych przez inny podmiot niż wnioskujący o jej wydanie. Ważne aby aprobata techniczna była przedstawiona w całości. Zastrzeżenia dotyczące objęcia tajemnica przedsiębiorstwa treści aprobaty technicznej nie powinno być przez zamawiającego uznawane, co do zasady, za skuteczne.

AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.