Partnerzy serwisu:
Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego jest ściśle powiązana z robotami budowlanymi. Co jednak w sytuacji gdy przedmiot zamówienia nie dotyczy robót budowlanych?

Pytanie

Przeprowadziliśmy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją. W związku z tym, że instalacja jest bardzo skomplikowana technicznie chcielibyśmy aby to postępowanie zostało objęte nadzorem inwestorskim. Czy możliwe jest ogłoszenie postępowania na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną, a jedynie dostawą wraz z instalacją?

Odpowiedź

Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego jest uczestnikiem procesu budowlanego, a jego funkcja wiąże się z nadzorem nad kontraktami noszącymi znamiona robót budowlanych. Jeżeli jednak zamawiający ma rzeczywistą potrzebę skorzystania z usługi nadzoru nad realizacją skomplikowanej dostawy z instalacją i ma na ten cel środki finansowe, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby udzielił takiego zamówienia tyle, że nie powinien określać jej mianem nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest z mocy prawa pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, oraz stosowną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Polskie przepisy Prawa budowlanego (art. 17) przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać przez zamawiającego ustanowiony dobrowolnie lub obligatoryjnie, w przypadku kiedy roboty są szczególnie skomplikowane lub występują szczególne warunki gruntowe.

Nadzór inwestorski jest więc swoistym obowiązkiem kontroli obiektów i procesów budowlanych. Podstawową rolą inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora na budowie, kontrola zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, a także odbiór i potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego związanych z budową, szczególnie w przypadku jeżeli nie posiada on wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie.

Uwaga!

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego jest ściśle powiązana z robotami budowlanymi.

Nadzór inwestorski także przy skomplikowanych dostawach

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wymagająca kontroli i nadzoru przez fachowca, skomplikowana technicznie dostawa z instalacją, nie będąca robotą budowlaną, wówczas zamawiający, co prawda nie może wprost skorzystać z instytucji nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ale może zlecić usługę polegająca na wykonaniu zbliżonych czynności. W takim przypadku wystarczające będzie posiadania na ten cel stosownych środków finansowych i uzasadnienie ich wydatkowania szczególnie skomplikowanym charakterem przeznaczonego do nadzoru zadania.

Zamawiający udzielając takiego zamówienia powinien szczegółowo określić na czym mają polegać obowiązki osoby nadzorującej oraz jakie musi posiadać ona kwalifikacje i doświadczenie. www.portalzp.pl

 • Zamawiający nie może ograniczać udziału w postępowaniu firmom, które nie posiadają siedziby w Polsce

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Prawo unijne zakazuje dyskryminacji wykonawców ze względu na pochodzenie. Między innymi nie można żądać od usługodawcy założenia siedziby na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usługa.
  Zabroniony jest wymóg, aby personel kluczowy posiadał stałe miejsce zamieszkania na terenie państwa, w którym świadczona jest usługa.
 • Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

  Zamówienia publiczne
  Zespół Ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych
  Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający może dokonać przesunięcia terminu na uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu? W jakich okolicznościach i na jakich zasadach? KIO wydała wyrok w tej sprawie.
  W przypadku przedłużenia terminu uzupełniania dokumentów istotne jest zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 • Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona między innymi w celu ułatwienia dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte w CEIDG są jawne na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
  O czym powinien pamiętać początkujący przedsiębiorca?
 • Prokura, czyli szczególny rodzaj pełnomocnictwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustanawianie prokurenta jest coraz częstszą praktyką, gdyż umożliwia sprawne prowadzenie działalności przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania właścicieli we wszystkie podejmowane działania.