Partnerzy serwisu:
Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego jest ściśle powiązana z robotami budowlanymi. Co jednak w sytuacji gdy przedmiot zamówienia nie dotyczy robót budowlanych?

Pytanie

Przeprowadziliśmy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z instalacją. W związku z tym, że instalacja jest bardzo skomplikowana technicznie chcielibyśmy aby to postępowanie zostało objęte nadzorem inwestorskim. Czy możliwe jest ogłoszenie postępowania na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną, a jedynie dostawą wraz z instalacją?

Odpowiedź

Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego jest uczestnikiem procesu budowlanego, a jego funkcja wiąże się z nadzorem nad kontraktami noszącymi znamiona robót budowlanych. Jeżeli jednak zamawiający ma rzeczywistą potrzebę skorzystania z usługi nadzoru nad realizacją skomplikowanej dostawy z instalacją i ma na ten cel środki finansowe, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby udzielił takiego zamówienia tyle, że nie powinien określać jej mianem nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest z mocy prawa pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, oraz stosowną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Polskie przepisy Prawa budowlanego (art. 17) przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać przez zamawiającego ustanowiony dobrowolnie lub obligatoryjnie, w przypadku kiedy roboty są szczególnie skomplikowane lub występują szczególne warunki gruntowe.

Nadzór inwestorski jest więc swoistym obowiązkiem kontroli obiektów i procesów budowlanych. Podstawową rolą inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora na budowie, kontrola zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, a także odbiór i potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie ma na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego związanych z budową, szczególnie w przypadku jeżeli nie posiada on wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie.

Uwaga!

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego jest ściśle powiązana z robotami budowlanymi.

Nadzór inwestorski także przy skomplikowanych dostawach

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wymagająca kontroli i nadzoru przez fachowca, skomplikowana technicznie dostawa z instalacją, nie będąca robotą budowlaną, wówczas zamawiający, co prawda nie może wprost skorzystać z instytucji nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ale może zlecić usługę polegająca na wykonaniu zbliżonych czynności. W takim przypadku wystarczające będzie posiadania na ten cel stosownych środków finansowych i uzasadnienie ich wydatkowania szczególnie skomplikowanym charakterem przeznaczonego do nadzoru zadania.

Zamawiający udzielając takiego zamówienia powinien szczegółowo określić na czym mają polegać obowiązki osoby nadzorującej oraz jakie musi posiadać ona kwalifikacje i doświadczenie. www.portalzp.pl

 • Zamawiający nie może ograniczać udziału w postępowaniu firmom, które nie posiadają siedziby w Polsce

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Prawo unijne zakazuje dyskryminacji wykonawców ze względu na pochodzenie. Między innymi nie można żądać od usługodawcy założenia siedziby na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usługa.
 • Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

  Zamówienia publiczne
  Zespół Ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych
  Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający może dokonać przesunięcia terminu na uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu? W jakich okolicznościach i na jakich zasadach? KIO wydała wyrok w tej sprawie.
 • Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) została utworzona między innymi w celu ułatwienia dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte w CEIDG są jawne na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Prokura, czyli szczególny rodzaj pełnomocnictwa

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustanawianie prokurenta jest coraz częstszą praktyką, gdyż umożliwia sprawne prowadzenie działalności przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania właścicieli we wszystkie podejmowane działania.