Partnerzy serwisu:
Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający może dokonać przesunięcia terminu na uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu? W jakich okolicznościach i na jakich zasadach? KIO wydała wyrok w tej sprawie.

Wnioski płynące z wyroku KIO z dnia z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. akt KIO 180/12)

W jakich okolicznościach i na jakich zasadach należy to zrobić, aby nie naruszyć zasady jednokrotnego wzywania do uzupełnienia? Kiedy zmiana tego terminu byłaby niedopuszczalna?

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła kompetencję zamawiającego dotyczące możliwości określenia terminu na uzupełnienie dokumentów. Niejako naturalną konsekwencją jest również uprawnienie do zmiany pierwotnie ustalonego przez zamawiającego terminu. Istotne jest, aby przesunięcie terminu nastąpiło jeszcze przed upływem terminu pierwotnego. W ocenie KIO, takie postępowanie nie narusza zasady jednokrotnego wzywania do uzupełnienia.

W ww. wymienionej sytuacji zamawiający nie przywraca terminu, albowiem pierwotny jego termin nie upłynął. Zmiana byłaby niedopuszczalna w przypadku jego upływu.

Istotne jest zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w przypadku przedłużenia tego terminu. Sytuacja naruszenia powyższych zasad miałby miejsce gdyby zamawiający na przykład wyznaczył różne terminy poszczególnym wykonawcom lub wydłużył termin jednemu wykonawcy, odmawiając innym.

Wyrok potwierdza, że działania zamawiającego winny zmierzać do wyboru najkorzystniejszej oferty a nie eliminacji poszczególnych wykonawców poprzez np. wykluczenie ich z postępowania w skutek wyznaczenia im krótkiego terminu na uzupełnienie brakujących czy też błędnych dokumentów, ale też np. poprzez odmowę przesunięcia tego terminu.

Wyrok KIO wprost nie ocenia, czy zmiana terminu na uzupełnienie dokumentów bez stosownego wniosku wykonawcy byłaby dopuszczalna. Tym niemniej, mając na uwadze, powyżej wyartykułowany przez KIO cel, nie sposób byłoby kwestionować dopuszczalność takiego przedłużenia terminu, przy zachowaniu obowiązującej zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

oprac. Zespół Ekspertów

Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

www.kancelariazp.pl