Partnerzy serwisu:
Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający może dokonać przesunięcia terminu na uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu? W jakich okolicznościach i na jakich zasadach? KIO wydała wyrok w tej sprawie.

Wnioski płynące z wyroku KIO z dnia z dnia 8 lutego 2012 r. (sygn. akt KIO 180/12)

W jakich okolicznościach i na jakich zasadach należy to zrobić, aby nie naruszyć zasady jednokrotnego wzywania do uzupełnienia? Kiedy zmiana tego terminu byłaby niedopuszczalna?

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła kompetencję zamawiającego dotyczące możliwości określenia terminu na uzupełnienie dokumentów. Niejako naturalną konsekwencją jest również uprawnienie do zmiany pierwotnie ustalonego przez zamawiającego terminu. Istotne jest, aby przesunięcie terminu nastąpiło jeszcze przed upływem terminu pierwotnego. W ocenie KIO, takie postępowanie nie narusza zasady jednokrotnego wzywania do uzupełnienia.

W ww. wymienionej sytuacji zamawiający nie przywraca terminu, albowiem pierwotny jego termin nie upłynął. Zmiana byłaby niedopuszczalna w przypadku jego upływu.

Istotne jest zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w przypadku przedłużenia tego terminu. Sytuacja naruszenia powyższych zasad miałby miejsce gdyby zamawiający na przykład wyznaczył różne terminy poszczególnym wykonawcom lub wydłużył termin jednemu wykonawcy, odmawiając innym.

Wyrok potwierdza, że działania zamawiającego winny zmierzać do wyboru najkorzystniejszej oferty a nie eliminacji poszczególnych wykonawców poprzez np. wykluczenie ich z postępowania w skutek wyznaczenia im krótkiego terminu na uzupełnienie brakujących czy też błędnych dokumentów, ale też np. poprzez odmowę przesunięcia tego terminu.

Wyrok KIO wprost nie ocenia, czy zmiana terminu na uzupełnienie dokumentów bez stosownego wniosku wykonawcy byłaby dopuszczalna. Tym niemniej, mając na uwadze, powyżej wyartykułowany przez KIO cel, nie sposób byłoby kwestionować dopuszczalność takiego przedłużenia terminu, przy zachowaniu obowiązującej zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

oprac. Zespół Ekspertów

Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

www.kancelariazp.pl

 • Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dokonywanie podziału zamówienia na części przez zamawiających ma często na celu obejście prawa. W konsekwencji dopuszczalność podziału zamówienia na części stwarza wiele problemów w prawidłowym stosowaniu przepisów prawa.
 • Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Publikacja ogłoszenia w prasie może stanowić istotny argument odnośnie transparentnego, aktywnego i w pełni jawnego przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, co jest szczególnie istotne przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE.
 • Możliwość czy konieczność żądania dokumentów od wykonawców?

  Zamówienia publiczne
  Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych
  Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? KIO wydała wyrok w tej sprawie.
 • KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy brak w siwz żądania składania przez wykonawców informacji o przynależności do grupy kapitałowej zwalnia wykonawców ze złożenia takiego oświadczenia?