Partnerzy serwisu:
Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? KIO wydała wyrok w tej sprawie.

Wyroku KIO z dnia z dnia 10 marca 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 163/08)

Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? Czy w przypadku braku żądania dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień?

Wnioski płynące z Wyroku KIO z dnia 10 marca 2008 r.

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła kompetencję zamawiającego do sporządzenia listy dokumentów, które mają przedstawić wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

KIO "zestawiła" ze sobą i poddała interpretacji dwa na pozór sprzeczne przepisy, tj. art. 25 ust. 1 oraz 26 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie KIO przepisy te nie stoją ze sobą w sprzeczności, albowiem zamawiający ma obowiązek żądać tych dokumentów, które wnoszą mu do postępowania istotne wiadomości, ale jednocześnie nie musi żądać wszystkich dokumentów z katalogu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła uznając, że § 1 ww. rozporządzenia stanowi katalog maksymalny dokumentów, który ogranicza zamawiającego o tyle, że nie może on go rozszerzać, a nie zawężać. W konsekwencji KIO stwierdziła, że zamawiający może z zawartego spisu dokumentów wybrać te, które są mu w danym postępowaniu "niezbędne".

Powyższe orzeczenie zachowuje również swoją aktualność na gruncie aktualnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane.

Analiza treści §1 ust. 1 aktualnego rozporządzenia w porównaniu do poprzednio obowiązującego odzwierciedla wręcz powyższą tezę. O ile przepis §1 ust. 1 poprzednio obowiązującego rozporządzenia wskazywał, że: "W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów" , o tyle brzmienie §1 ust. 1 aktualnie obowiązującego rozporządzenia wskazuje, że: "W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający może żądać następujących dokumentów".

Tym samym aktualnie brak jest w treści znowelizowanych przepisów rozporządzenia obowiązku żądania wszystkich dokumentów, które przewidziane zostały w ww. rozporządzeniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Istotne podkreślenia jest również zwrócenie przez KIO w przedmiotowym wyroku, ewentualnej konsekwencji braku żądania przez zamawiającego określonych dokumentów. Izba stwierdziła, iż brak żądania dokumentów przez zamawiającego nie zmienia faktu, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a złożenie fałszywego oświadczenia w tym zakresie jest podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

oprac. Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

www.kancelariazp.pl

 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

  Poradnik przedsiębiorcy
  Marek Okniński
  24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców zamówień publicznych.
  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ma na celu wzmocnienie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem zamówień publicznych.
 • KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy brak w siwz żądania składania przez wykonawców informacji o przynależności do grupy kapitałowej zwalnia wykonawców ze złożenia takiego oświadczenia?
 • KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy opis przedmiotu zamówienia, który "obiektywnie" nie jest wyczerpujący może spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy można skutecznie zwiększyć poziom świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbioru?
 • Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają środków na wniesienie wysokiej opłaty od skargi.