Partnerzy serwisu:
Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? KIO wydała wyrok w tej sprawie.

Wyroku KIO z dnia z dnia 10 marca 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 163/08)

Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? Czy w przypadku braku żądania dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień?

Wnioski płynące z Wyroku KIO z dnia 10 marca 2008 r.

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła kompetencję zamawiającego do sporządzenia listy dokumentów, które mają przedstawić wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

KIO "zestawiła" ze sobą i poddała interpretacji dwa na pozór sprzeczne przepisy, tj. art. 25 ust. 1 oraz 26 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie KIO przepisy te nie stoją ze sobą w sprzeczności, albowiem zamawiający ma obowiązek żądać tych dokumentów, które wnoszą mu do postępowania istotne wiadomości, ale jednocześnie nie musi żądać wszystkich dokumentów z katalogu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła uznając, że § 1 ww. rozporządzenia stanowi katalog maksymalny dokumentów, który ogranicza zamawiającego o tyle, że nie może on go rozszerzać, a nie zawężać. W konsekwencji KIO stwierdziła, że zamawiający może z zawartego spisu dokumentów wybrać te, które są mu w danym postępowaniu "niezbędne".

Powyższe orzeczenie zachowuje również swoją aktualność na gruncie aktualnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane.

Analiza treści §1 ust. 1 aktualnego rozporządzenia w porównaniu do poprzednio obowiązującego odzwierciedla wręcz powyższą tezę. O ile przepis §1 ust. 1 poprzednio obowiązującego rozporządzenia wskazywał, że: "W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów" , o tyle brzmienie §1 ust. 1 aktualnie obowiązującego rozporządzenia wskazuje, że: "W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający może żądać następujących dokumentów".

Tym samym aktualnie brak jest w treści znowelizowanych przepisów rozporządzenia obowiązku żądania wszystkich dokumentów, które przewidziane zostały w ww. rozporządzeniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Istotne podkreślenia jest również zwrócenie przez KIO w przedmiotowym wyroku, ewentualnej konsekwencji braku żądania przez zamawiającego określonych dokumentów. Izba stwierdziła, iż brak żądania dokumentów przez zamawiającego nie zmienia faktu, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a złożenie fałszywego oświadczenia w tym zakresie jest podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

oprac. Zespół Ekspertów Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

www.kancelariazp.pl

 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

  Poradnik przedsiębiorcy
  Marek Okniński
  24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców zamówień publicznych.
 • KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy brak w siwz żądania składania przez wykonawców informacji o przynależności do grupy kapitałowej zwalnia wykonawców ze złożenia takiego oświadczenia?
 • KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  Maciej Maciejewski
  Czy opis przedmiotu zamówienia, który "obiektywnie" nie jest wyczerpujący może spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy można skutecznie zwiększyć poziom świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbioru?
 • Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają środków na wniesienie wysokiej opłaty od skargi.