Partnerzy serwisu:
24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców zamówień publicznych.

Cele nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Nowe rozwiązania formalno - prawne mają przede wszystkim:

- prowadzić do wzmocnienia podwykonawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia publicznego, zwłaszcza zwiększyć pewność otrzymania należnego wynagrodzenia w wysokości i terminie wynikającym z umowy zawartej z generalnym wykonawcą zamówienia,

- zwiększyć prawdopodobieństwo wyboru do realizacji zamówienia wykonawców posiadających odpowiedni potencjał i doświadczenie,

- zminimalizować ryzyka związane z powierzeniem realizacji części zamówienia podwykonawcom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji.

Definicja umowy o podwykonawstwo

Zgodnie z nowymi przepisami do ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wprowadzona definicja umowy o podwykonawstwo.

Pod pojęciem umowy o podwykonawstwo będzie się rozumieć pisemną umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawieraną pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

W świetle powyższej definicji, umowy o podwykonawstwo nie będą dotyczyły świadczeń potrzebnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do prowadzenia działalności związanej z realizacją podzlecanych zamówień, lecz nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zmiana istotna dla zamawiających

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek określenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej wykonania robót budowlanych wymagań, jakie winna spełniać treść umowy o podwykonawstwo. Niespełnienie przez wykonawcę zawierającego umowę z podwykonawcą wymagań odnośnie zapisów, jakie musiały być zawarte w umowie spowoduje, że zamawiający będzie mógł zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw. Zamawiający zgodnie z uchwaloną nowelizacją może określić, w przypadku zamówień na roboty budowlane, warunki dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, będącego stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

W celu zapewnienia terminowej płatności wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom zamówień publicznych oraz realizacji zamówień przez podwykonawców i dalszych podwykonawców spełniających wymagania i warunki postawione przez zamawiającego w siwz, nowelizacja wprowadza obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane.

Zakres potencjalnej ingerencji zamawiającego w treść umowy o podwykonawstwo będzie uzależniony od jej przedmiotu. W przypadku podwykonawstwa robót budowlanych, zamawiający będzie nie tylko badał zgodność przewidzianego w niej terminu płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ale również sprawdzał spełnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców warunków, które zostały przewidziane w odniesieniu do tych podmiotów w siwz, a także oceniał spełnianie przez umowę o podwykonawstwo wymagań określonych w siwz.

Zmiany dotyczące zasad płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom

Ważnym elementem nowelizacji Prawa zamówień publicznych jest zapewnienie płynności finansowej wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty budowlane, zwiększenie częstotliwości wypłacania należnego wynagrodzenia oraz zapewnienie gwarancji terminowej i pełnej zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Zobacz: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych - tekst ujednolicony

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych przewiduje, że w przypadku umów z terminem wykonania robót budowlanych przekraczającym 12 miesięcy, zamawiający:

- będzie płacił wynagrodzenie w częściach, a warunkiem zapłaty za zgłoszone do odbioru roboty będzie przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji zgłoszonych do odbioru robót budowlanych,

- w przypadkach, gdy całość wynagrodzenia jest uiszczana po wykonaniu robót, zamawiający będzie udzielał zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek będzie uzależnione od przedstawienia dowodów rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Zatem nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza istotne elementy wpływające na ograniczenie ryzyka braku wypłacenia przez wykonawcę należnego podwykonawcy wynagrodzenia za prace związane z wykonaniem zamówienia publicznego.

Na mocy przyjętych przepisów wykonawca staje się podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym względem zamawiającego za wypełnienie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych. Podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane staje się istotnym elementem umowy z generalnym wykonawcą zamówienia publicznego.

W przypadku gdy wykonawca nie dokona płatności na rzecz podwykonawcy, nowelizacja na taką okoliczność wprowadza obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego na rzecz podmiotu realizującego część zamówienia publicznego, którego wymagalne wynagrodzenie nie zostało uiszczone przez zleceniodawcę.

Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy dotyczyć będzie umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, które zostały zaakceptowane przez zamawiającego. Bezpośrednio wypłacane wynagrodzenie obejmować będzie wyłącznie należności powstałe po akceptacji przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Ważne! Od stycznia 2014 r. nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

Zgodnie z uzasadnieniem dotyczącym wprowadzanych przepisów prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych rozwiązania przewidziane w nowelizacji mają wzmocnić mechanizmy nadzoru nad prawidłowym wykonaniem zamówień publicznych oraz pozytywnie wpłynąć na niezakłócony udział małych i średnich firm w realizacji zamówień publicznych. AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

 • Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Wejście w życie skierowanej do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.
  Progi unijne
 • Umowa konsorcjum (WZÓR)

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Konsorcjum startuje w przetargu - jakie ma prawa? W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte w siwz zabronić udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pobierz wzór umowy konsorcjum.
  Fot. Shutterstock
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa do podpisania oferty musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym. Zobacz wzór pełnomocnictwa.
  Fot. Shutterstock
 • Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie rozporządzenia objęte są jego regulacjami.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem