Partnerzy serwisu:
Wejście w życie skierowanej do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Wprowadzony ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych próg 14.000 euro nakładający na zamawiającego obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień zostanie prawdopodobnie niebawem zniesiony.

W dniu 16 sierpnia 2013 r. został do Sejmu skierowany projekt zmian w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Proponowane zmiany stanowią odpowiedź na postulaty środowisk naukowych. Mają zmniejszyć formalizm udzielanych zamówień publicznych.

W odpowiedzi na postulaty środowisk naukowych propozycja zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych dotyczy w szczególności:

1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych.

2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę.

3. Wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju.

30.000 euro - nowy próg obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Wejście w życie skierowanej do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych z dotychczas obowiązujących 14.000 euro prawdopodobnie do kwoty 30.000 euro.

Należy jednak pamiętać, że pomimo podniesienia progu stosowania przepisów ustawy nadal wydatki o wartości mniejszej niż wskazane 30.000 euro pozostają zamówieniami publicznymi. Koniecznym jest zatem właściwe udokumentowanie zasad wyboru wykonawcy. Zamawiający nie powinien zupełnie swobodnie i bez żadnego udokumentowania zasad wyboru wykonawcy wydatkować kwot niższych niż wskazane w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych. Zobacz: Ustawa Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Propozycja podniesienia progu stosowania Prawa zamówień publicznych do równowartości 30.000 euro ma na celu odformalizowanie udzielania dużej ilości zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać o zawartym w art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazie dzielenia zamówienia. Prawidłowe wykazanie braku naruszenia zakazu dzielenia zamówienia będzie niewątpliwie musiało być znacznie bardziej precyzyjnie udokumentowywane niż w odniesieniu do progu 14.000 euro. Zamawiający będzie zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych również nastąpił z poszanowaniem zasad konkurencji i zapewnienia oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

 • Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego.
 • Nie każdą pomyłkę można poprawić

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  W Prawie zamówień publicznych nie znajdziemy definicji "oczywistej omyłki pisarskiej". Jak zatem należy ja rozumieć oraz jakie są zasady poprawiania oczywistych pomyłek pisarskich?
 • Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku gdy zamawiający nie wezwie wykonawcy do przedłużenia terminu związania złożoną ofertą przed jego upływem, nie jest możliwe przywrócenie terminu, nawet jeżeli wykonawca sam z własnej inicjatywy przedłuży termin związania ofertą. Możliwe jest to wyłącznie przed upływem terminu związania ofertą.
  Termin związania ofertą - jak obliczyć ?
 • Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg od dnia w którym upłynął termin składania ofert.
  Fot. Shutterstock