Partnerzy serwisu:
W Prawie zamówień publicznych nie znajdziemy definicji "oczywistej omyłki pisarskiej". Jak zatem należy ja rozumieć oraz jakie są zasady poprawiania oczywistych pomyłek pisarskich?

Pytanie

Wykonawca w kosztorysie ofertowym popełnił omyłkę, która nie powoduje zmian wartości kosztorysowej zamówienia. W kolumnie gdzie są ilości "zakrzaczyła" się jedna ilość, ponieważ wykonawca nie rozszerzył kolumny. Jednakże wartość całej tej pozycji jest dobrze obliczona. Zamawiający podstawiając ilość i mnożąc przez wskazana cenę jednostkowa obliczył wartość danej pozycji. Jak prawidłowo zamawiający powinien zakwalifikować tę omyłkę? Czy może potraktować to jako omyłkę pisarska?

Odpowiedź

Definicji "oczywistej omyłki pisarskiej" nie znajdziemy w ustawie Prawo zamówień publicznych. Charakterystyczną cechą dla omyłki pisarskiej, którą zamawiający powinien poprawić zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1), jest fakt, iż musi mieć ona charakter oczywisty, tj. niebudzący wątpliwości, widoczny na pierwszy rzut oka. Zatem musi być jednoznaczne, bezsporne i widoczne na pierwszy rzut oka, w jaki sposób należy omyłkę poprawić, tj. co wykonawca zamierzał zapisać (na czym polega przeoczenie wykonawcy).

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej

Wyrok KIO z 10 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 265/08: ( ) "oczywistą omyłką pisarską" jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się również omyłkę, która nie jest widoczna w treści samego formularza ofertowego, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści pozostałych dokumentów, stanowiących zawartość treści oferty.

Wyrok KIO z 20 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 11/09: "( ) Oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawy bez odwoływania się do innych dokumentów."

Nie każdą omyłkę można poprawić

W opisanym przypadku zamawiający ma świadomość, jaka kwota powinna być wpisana w danej pozycji kosztorysu, potwierdzają to także dodatkowe działania arytmetyczne. Jednak pozycja jest nieczytelna i nie jest jednoznaczne, jaką kwotę wykonawca tam zapisał. Nie można wykluczyć, że jest to inna kwota, niż zamawiający przewiduje. Mając na uwadze powyższe, zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ten sposób zamawiający uzyska pewność co do kwoty zapisanej przez wykonawcę w wątpliwej pozycji kosztorysu. Takie działanie zamawiającego znajduje potwierdzenie w orzecznictwie KIO, które odnosi się do zagadnienia nieczytelnych informacji zawartych w ofercie.

KIO o oczywistych omyłkach pisarskich

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 12 sierpnia 2010 r. (KIO/UZP 1618/10):

"Pomimo niewątpliwie omyłkowego wpisania daty, nie miałby podstaw zamawiający, by poprawić tę omyłkę w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż brak informacji co do prawidłowej daty, zatem możliwego, tym bardziej "oczywistego" sposobu jej poprawienia. Jednak, zdaniem KIO, gdyby oferta nie podlegała odrzuceniu, kwestię tę można by było wyjaśnić w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jako nieczytelną lub niezrozumiałą treść oferty."

Podstawa prawna: art. 87 ust. 1, art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r poz. 907 ze zm.).

www.portalzp.pl

 • Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Odmowa udostępnienia dokumentów załączonych do oferty, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, powinna być kwalifikowana jako zaniechanie zamawiającego.
 • Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Obowiązująca od dnia 20 lutego 2013 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza do systemu zamówień publicznych nowe rozwiązanie systemowe - zamawiający na czas określony może ustanowić system kwalifikowania wykonawców.
 • Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Prawo zamówień publicznych stanowi, iż jeśli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert.