Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych stanowi, iż jeśli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Pytanie

Czy w sytuacji, gdy zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów (SIMAP) zobowiązany jest do przedłużania terminu składania ofert, zgodnie z art. 12a, za każdym razem przy udzielaniu pozytywnej odpowiedzi na pytania dopuszczającej produkt o innych parametrach niż pierwotnie opisany? Zamawiający nie modyfikuje treści siwz na podstawie art. 38, tylko dopuszcza również inne parametry urządzenia, tym samym poszerzając krąg ewentualnych wykonawców. Odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania nie powodują zmiany treści ogłoszenia, ponieważ opis stanowi załącznik do siwz i nie został zamieszczony w ogłoszeniu przekazanym do UPUE.

Odpowiedź

Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia termin składania ofert, jeśli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Przepis art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający ma obowiązek przedłużyć termin składania ofert. O dokonanej czynności należy poinformować wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieścić informację na stronie internetowej, o ile siwz jest udostępniana na tej stronie. W przeciwieństwie do regulacji art. 12 a ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawodawca nie wyznaczył więc zamawiającemu konkretnych minimalnych terminów składania ofert, pozostawiając to uznaniu zamawiającego. Przyjmuje się, że jeśli zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia miała miejsce w wystarczającym odstępie czasu od terminu wyznaczonego na składanie ofert, to zamawiający nie musi tego terminu zmieniać.

Ponadto należy zauważyć, że udzielenie pozytywnej odpowiedzi na pytania, dopuszczającej produkt o innych parametrach niż pierwotnie opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zmianą, o której mowa w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Orzecznictwo KIO

Warto zapoznać się z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 kwietnia 2011 r. (KIO 741/11): "( ) zdaniem Izby, najważniejszym zarzutem niniejszego odwołania jest fakt,

że Zamawiający na dzień przed upływem terminu składania ofert zmienił specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie mającym znaczący wpływ na sporządzenie oferty, a wyznaczenie nowego terminu składania ofert naruszało dyspozycję art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Zamawiającego nie doszło do naruszenia art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wprowadzone przez niego zmiany nie odnosiły się do treści ogłoszenia o zamówieniu. Rzeczywiście, z samej swojej istoty ogłoszenie o zamówieniu nie będzie obejmowało całej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwłaszcza w zakresie opisu przedmiotu zamówienia czy warunków umownych. W takim wypadku zastosowanie będzie miał art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, który w przeciwieństwie do art. 12a ust. 2, nie wyznacza konkretnych minimalnych terminów składania ofert po dokonanej zmianie, nie wskazuje nawet, jak w wielu przepisach kodeksu cywilnego, expressis verbis, że termin ten ma być "odpowiedni", pozostawiając to uznaniu zamawiającego, włącznie ze stwierdzeniem, że jeśli zmiana jest dokonana w wystarczającym odstępie czasu od terminu składania ofert, nie musi on w ogóle tego terminu zmieniać. Nie oznacza to jednak, że zamawiającemu pozostawiono zupełną swobodę określenia tego terminu. Przepis ten stanowi bowiem, iż jeśli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert - tym samym czas, o jaki zamawiający musi przedłużyć wyznaczony termin, ma umożliwić wykonawcom wprowadzenie zmian w ofertach, czyli można uznać go za odpowiednik kodeksowego terminu "odpowiedni" dla wprowadzenia zmian.

Podstawa prawna: art. 12a, art. art. 38 ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). www.portalzp.pl