Partnerzy serwisu:
W trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie

Wszcząłem procedurę na podstawie art. 5 ust. 1b Prawo zamówień publicznych. Umieściłem ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. W punkcie wartość szacunkowa określiłem, że jest ona poniżej art. 11 ust. 8, ponieważ na dzień dzisiejszy nie potrafiłem określić wartości szacunkowej zamówienia. Jednocześnie tego samego dnia zaprosiłem daną firmę do negocjacji. Co teraz powinienem zrobić? Jakie są po kolei kroki? Czy dobrze myślę, że z negocjacji należy sporządzić protokół? Osoby biorące udział w negocjacjach ze strony zamawiającego powinny złożyć oświadczenie zgodnie z art. 17 ust 2 Prawo zamówień publicznych, natomiast wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art 22 ust 1 Prawo zamówień publicznych i oświadczenie o wykluczeniu art 24 ust 1 Prawo zamówień publicznych? Czy po podpisaniu umowy powinienem umieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wypełnić protokół ZP-WO?

Odpowiedź

Tak, należy sporządzić protokół z postępowania; osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinny złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. A niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego powinieneś również zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządza się w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, który powinien zawierać informacje wskazane w art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stąd w opisanej sytuacji powinieneś dopełnić tej formalności. Jednym z wymaganych załączników do protokołu są oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, osoby wykonujące czynności w postępowaniu mają obowiązek złożyć oświadczenie o istnieniu bądź nieistnieniu okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie takie składa się zazwyczaj po otwarciu ofert, gdy znani są wszyscy wykonawcy, względem, których składa się ww. oświadczenie. A w przypadku postępowań zaczynających się skierowaniem zaproszenia do negocjacji do wybranych wykonawców (negocjacje bez ogłoszenia) lub jednego wykonawcy (wolna ręka) w momencie, kiedy kierownik zamawiającego zaakceptuje listę wykonawców lub wykonawcę, do których, (do którego) wysłane zostaną (zostanie) zaproszenia do negocjacji.

W pytaniu nie ma wskazanego trybu, w jakim udzielasz zamówienia. Z treści pytania domyślam się, że jest to albo zamówienie z wolnej ręki, albo negocjacje bez ogłoszenia. W trybie z wolnej ręki najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków (art. 68 ust. 2 ustawy Pzp). W trybie zaś negocjacji bez ogłoszenia, wykonawcy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, powinni złożyć najpóźniej wraz z ofertami.

Natomiast po podpisaniu umowy, powinieneś przekazać do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia niezależnie, czy postępowanie było w trybie negocjacji z ogłoszeniu, czy zamówienia z wolnej ręki. Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 95 ust. 1 ustawy PZP).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, art. 95 ust. 1, art. 96 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). www.portalzp.pl