Partnerzy serwisu:
W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

Pytanie

Rozpoczęliśmy negocjacje z ENEA - Operator na dystrybucję energii elektrycznej. Jest to monopolista, więc stosujemy tryb z wolnej ręki. W efekcie zawarta zostanie jedna umowa na obiekt o dużym poborze prądu i 32 umowy na obiekty o małym poborze energii. Umowy będą zawarte na czas nieokreślony. Wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne. Dostawca energii został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego na 2 lata (też ENEA, ale inny pion). Moje pytanie dotyczy problemu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jak znam życie umowy z ENEI będą miały datę wcześniejszą i będzie ich razem 33. Czy istnieje sposób zbiorczego ogłoszenia wszystkich umów, czy każda jest odrębnym zamówieniem i trzeba ją ogłaszać oddzielnie?

Odpowiedź

Istnieje możliwość opublikowania jednego ogłoszenia i wykorzystania sekcji IV formularza ogłoszenia pt.: Udzielenie zamówienia - tyle razy ile to jest konieczne. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia. Należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

Należy jednakże zauważyć, że tryb zamówienia z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W tym trybie nie mamy do czynienia z ofertą, a więc nie mają też zastosowania przepisy dotyczące możliwości składania ofert częściowych. Stąd też zasadne wydaje się przyjęcie, że każda umowa zawierana jest po przeprowadzeniu odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki i jest oddzielnym zamówieniem, o którego udzieleniu trzeba ogłosić. Zakładam więc, że jeżeli przeprowadzono jedno postępowanie, to zawarto w jego wyniku jedną umowę "główną" w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (jeden wykonawca, z którym prowadzono negocjacje). Mimo to ewentualnie można by wyjątkowo rozważyć skorzystanie per analogiam (bo nie ma ofert częściowych) z możliwości zamieszczenia jednego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z wypełnieniem załącznika IV tyle razy, ile umów zawarł zamawiający z wykonawcą (o ile zezwoli na to interaktywny formularz zamieszczony na portalu internetowym UZP).

www.portalzp.pl

 • Wybór firmy odbierającej odpady komunalne wymaga przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Wybór firm odpowiedzialnych za wywóz śmieci od mieszkańców musi zostać poprzedzony przetargiem zorganizowanym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec
  W zakres zamówień uzupełniających mogą wchodzić jedynie zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, a warunkiem możliwości ich udzielenia jest m.in. zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 • Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec
  Zamawiający po wszczęciu postępowania może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.