Partnerzy serwisu:
W zakres zamówień uzupełniających mogą wchodzić jedynie zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, a warunkiem możliwości ich udzielenia jest m.in. zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Pytanie

Realizujemy umowę na wykonanie pielęgnacji zadrzewienia, która podpisana została w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W związku z oszczędnościami "po przetargu" chcielibyśmy zlecić rozszerzenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 (zamówienia uzupełniające). Było to przewidziane w siwz oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. W podstawowym zamówieniu podaliśmy ilość drzew oraz ciągi dróg, gdzie zamówienie ma zostać wykonane. Czy zamówienie uzupełniające polegające oczywiście na pielęgnacji zadrzewienia, czyli identyczny rodzaj usług może być wykonywane na innych drogach, czy muszą to być również te same ciągi dróg? Czy konieczne jest ogłaszanie nowego postępowania? Postępowanie prowadzone było poniżej progów unijnych.

Odpowiedź

Wskazany zakres przedmiotu zamówienia stanowi, w mojej ocenie, ten sam rodzaj zamówienia co zamówienie podstawowe. A zatem jeżeli zachodzą pozostałe okoliczności skutkujące możliwością zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, można z niego skorzystać.

Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki jeżeli, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).

Należy zwrócić uwagę w wyżej wskazanym przepisie jest mowa o "powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień". Są to zamówienia rodzajowo (gatunkowo) tożsame a nie przedmiotowo identyczne do zamówienia podstawowego. Dlatego też w okolicznościach konkretnego przypadku, należy zbadać czy zakres zamówienia podstawowego sformułowany w siwz, obejmował zamówienia tego samego rodzaju.

W opisanym przypadku - gatunkowo określonym świadczeniem stanowiącym przedmiot zamówienia podstawowego była pielęgnacja zadrzewienia. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, że świadczenia te były wykonywane przez wykonawcę na ściśle określonym rejonie.

Orzeczenie

"W zakres zamówień uzupełniających mogą wchodzić jedynie zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, a warunkiem możliwości ich udzielenia jest m.in. zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego. Nieuprawnione byłoby działanie Zamawiającego polegające na zleceniu w ramach zamówień uzupełniających realizacji innych usług niż przewidziane w specyfikacji" - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 czerwca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 674/09).

Ponieważ zamówienie podstawowe obejmuje zamówienia rodzajowo tożsame z tymi jakie zamawiający zamierz zlecić w ramach zamówienia uzupełniającego, to można skorzystać z trybu zamówienia z wolnej ręki (o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki warunkujące możliwość zastosowania tego trybu).

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm).

www.portalzp.pl