Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych stanowi, że zamawiający udostępnia siwz od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Pytanie

Czy zamawiający ma obowiązek przechowywania /archiwizowania na swojej stronie internetowej materiałów przetargowych typu: siwz, ogłoszenia? Pełna dokumentacja wraz z ofertami jest przechowywana zgodnie z obowiązująca ustawą.

Odpowiedź

Zamawiający nie ma obowiązku archiwizowania na swojej stronie internetowej dokumentacji przetargowej. Co do zasady, w trybach przetargu:

- nieograniczonego,

- ograniczonego,

- negocjacji z ogłoszeniem oraz

- dialogu konkurencyjnego,

zamawiający jest zobowiązany do zamieszczania ogłoszeń na swojej stronie internetowej.

Również specyfikację istotnych warunków zmówienia udostępnia się na stronie internetowej. Zgodnie z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp). Ustawodawca nie przewidział żadnego obowiązkowego dodatkowego terminu, w którym specyfikacja ma być zamieszczona na stronie internetowej. A zatem nie istnieje żaden obowiązek archiwizowania na stronie internetowej zamieszczanej tam dokumentacji przetargowej.

Ustawa natomiast nakłada na zamawiającego obowiązek przechowywania protokołu wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (art. 97 ust. 1 ustawy Pzp).

Podstawa prawna: art. 42 ust. 1 oraz 97 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest prawnikiem z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski. www.portalzp.pl

 • Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  20 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań formalno - prawnych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Celem zmian jest wsparcie firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w ubieganiu się o zamówienia publiczne.
 • Czy zmiana terminu wykonania etapu robót jest zmianą istotną ?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z Prawem zamówień publicznych zmiana umowy o zamówienie publiczne jest co do zasady zakazana. Wyjątek stanowią dwie sytuacje.
 • Siwz musi być jawna dla wykonawców

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  W przetargu nieograniczonym wykonawca ma obowiązek zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Natomiast w przetargu ograniczonym siwz przekazuje się jedynie wykonawcom, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu.