Partnerzy serwisu:
W przetargu nieograniczonym wykonawca ma obowiązek zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Natomiast w przetargu ograniczonym siwz przekazuje się jedynie wykonawcom, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Pytanie

Będziemy przeprowadzać przetarg nieograniczony na dostawę i montaż klimatyzatorów. Do dokumentacji projektowej kosztorysant zrobił nam rzuty pięter budynku. Czy te rzuty można publicznie zamieścić na stronie, czy mają być tylko do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanych oferentów? Czy są to dane poufne i nie wolno ich upubliczniać?

Odpowiedź

Jeśli rzuty pięter budynku są elementem siwz, to w trybie przetargu nieograniczonego bezwzględnie wraz z całym siwz powinny być udostępnione wykonawcom na stronie internetowej. Sugeruję zastanowić się nad przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu ograniczonego, w którym nie ma obowiązku zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej, a przekazuje się ją wykonawcom, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu.

W przetargu nieograniczonym wykonawca ma obowiązek zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Adres tej strony został wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w oficjalnym publikatorze. Jeśli zatem rzuty pięter budynku są elementem siwz, to w trybie przetargu nieograniczonego bezwzględnie wraz z całym siwz powinny być udostępnione wykonawcom na stronie internetowej. Nie można część elementów specyfikacji nie udostępniać za pośrednictwem strony internetowej, natomiast przekazywać bezpośrednio wykonawcom.

Przetarg ograniczony nie wymaga udostępniania specyfikacji w Internecie

Jeśli nie chcesz, aby rzuty pięter były udostępniane na stronie internetowej, sugeruję zastanowić się nad przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu ograniczonego. W tym przypadku nie ma obowiązku zamieszczenia siwz na stronie internetowej, a przekazuje się ją wykonawcom, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Skorzystanie z tego trybu udzielenia zamówienia nie jest uzależnione od spełniania dodatkowej przesłanki, bo tryb ten udzielenia zamówienia jest trybem podstawowym.

Procedura przetargowa musi być jawna dla wszystkich wykonawców

Zwracam uwagę, że co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, w tym również dokumenty przetargowe (ogłoszenie o zamówieniu, siwz itd.). Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Jawność postępowania o zamówienie publiczne jest prawem każdego wykonawcy gwarantującym dostęp do informacji o toczącym się postępowaniu. Natomiast jest również nakazem skierowanym do zamawiających, prowadzących postępowanie, aby na każdym jego etapie zagwarantowali wykonawcom dostęp do informacji na temat zamówienia publicznego.

Orzeczenie

Bez wątpienia zasadą jest jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jej wyłączenie ma jedynie charakter wyjątku i jest możliwe tylko przy wykazaniu potrzeby ochrony określonych ustawą wartości (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21 marca 2012 r.; sygn. akt. KIO 457/12).

Podstawa prawna: art. 8, art. 10 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, koordynatorem w Departamencie Zakupów w Polskiej Grupie Energetycznej PGE S.A., w latach 2003-2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa UZP i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006 naczelnik Wydziału Orzecznictwa UZP.

www.portalzp.pl