Partnerzy serwisu:
Każda istotna zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, że została wcześniej przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz wraz z podaniem warunków dokonania tej zmiany.

Pytanie

W trakcie realizacji umowy zmieniły się przepisy prawa. Spowoduje to konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmienionych regulacji prawnych i może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana przepisów prawa oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy nie była przewidziana w siwz i w ogłoszeniu. Czy związku z tym zamawiający może dokonać zmian w umowie?

Odpowiedź

Dopuszczenie wprowadzenia istotnej zmiany do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przewidzenia jej możliwości oraz określenia warunków dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej zmiany. Oznacza to, iż każda istotna zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, iż została uprzednio przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w treści specyfikacji wraz z podaniem warunków dokonania tej zmiany. W przeciwnym razie istotna zmiana umowy jest niemożliwa (art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy to zmiana istotna umowy o zamówienie publiczne

Należy pamiętać o tym, że zmiana przedmiotu zamówienia wiążąca się ze wzrostem wynagrodzenia wykonawcy, zawsze stanowi istotną zmianę umowy. W związku z tym jej dokonanie poprzez zawarcie aneksu do umowy zawsze będzie wymagało wyczerpującego określenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz warunków, na jakich zmiana może być dokonana (uzasadnienia) w okolicznościach danej sprawy.

Nie jest wystarczające samo ogólne stwierdzenie w siwz lub w ogłoszeniu, że umowa może być zmieniona. Konieczne jest możliwie dokładne określenie warunków takiej zmiany. Aktualne ogłoszenia o przetargach. Znajdź wśród nich zlecenie dla swojej firmy >>

Orzeczenie

W swoich orzeczeniach KIO zajęła stanowisko zgodnie, z którym: "Dopuszczenie przez zamawiającego możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne, bez określenia warunków na jakich dokona zmian, a więc bez określenia konkretnych okoliczności, w których będzie do takiej zmiany uprawniony, jest niezgodne z wymogami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych" (por. wyrok KIO z 1 września 2010 r. sygn. akt KIO 1776/10, oraz wyrok KIO z 9 lutego 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 54/10).

Zasada równego traktowania musi być zachowana

Rozważając możliwość wprowadzenia konkretnej zmiany do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy mieć na uwadze ogólny cel przyświecający udzielaniu zamówień publicznych. Chodzi o zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania wykonawców.

Na podstawie przedstawionych informacji, nie jest możliwe udzielenie wiążącej odpowiedzi w zakresie dopuszczalności lub nie przedmiotowej zmiany umowy. Zasadne jest bowiem jeszcze dokonanie analizy postanowień zawartej umowy (jeżeli stanowiła integralną część siwz) oraz samej specyfikacji. Chodzi o analizę przesłanek uzasadniających wprowadzenie omawianej zmiany w okolicznościach konkretnej sprawy. Konieczna jest również ocena ww. dokumentów pod kątem możliwości odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 oraz art. 145 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest Głównym Specjalistą w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE UZP. Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP. www.portalzp.pl

 • Konsekwencje odmowy podpisania umowy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Odmowa podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego nie oznacza wykluczenia wykonawcy z możliwości ubiegania się o uzyskanie kolejnych zamówień publicznych udzielanych przez zamawiającego, w odniesieniu do którego wykonawca uchylił się od podpisania umowy.
 • Kto może naliczyć kary umowne od wykonawcy?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Wycinka
  Specjalista ds. zamówień publicznych, komisja przetargowa, a może pracownik prowadzący daną inwestycję? Kto powinien naliczyć karę umowną wykonawcy, który nie dotrzymał terminu realizacji umowy?
 • Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Standstill to najkrótszy termin, w którym zamawiający jest zobowiązany powstrzymać się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego już po wyborze najkorzystniejszej oferty.