Partnerzy serwisu:
Odmowa podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego nie oznacza wykluczenia wykonawcy z możliwości ubiegania się o uzyskanie kolejnych zamówień publicznych udzielanych przez zamawiającego, w odniesieniu do którego wykonawca uchylił się od podpisania umowy.

Zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu może odmówić podpisania umowy - konsekwencje takiej odmowy będą jednak zależeć od stanu faktycznego, w którym wykonawca odstąpił od podpisania umowy na warunkach zawartych w złożonej uprzednio ofercie przetargowej.

Utrata wadium - najczęstszą konsekwencją odmowy podpisania umowy

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym utrata wadium jest praktycznie jedyną konsekwencją jaką ponosi wykonawca, który odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Oczywiście przepadek wadium jest możliwy wyłącznie w sytuacji gdy zamawiający uprzednio zażądał jego wniesienia. Dodatkowo należy podkreślić, że wadium przepada wyłącznie w przypadku gdy do odmowy podpisania umowy doszło w okresie związania ofertą.*

Zapamiętaj!

Odmowa podpisania umowy po terminie związania ofertą nie może skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium.

W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca, który odmówił podpisania umowy może nie ponieść żadnych konsekwencji z tego tytułu.

W przypadku gdy zamawiający nie żądał wniesienia wadium przetargowego, odmowa podpisania umowy nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek bezpośrednich konsekwencji dla wykonawcy, który uchylił się od jej podpisania.

Wykonawca odmówił podpisania umowy i co dalej z przetargiem?

Jeżeli dojdzie do odmowy podpisania umowy przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, konsekwencją takiej decyzji nie musi być unieważnienie postępowania. Zamawiający, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, może bowiem wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. **

Z unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne z powodu odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę możemy mieć do czynienia wówczas gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, np. gdy cena kolejnej oferty jest wyższa niż możliwości finansowe zamawiającego.

* art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych określa terminy związania ofertą.

** art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala na ponowne wybranie najkorzystniejszej oferty.