Partnerzy serwisu:
Specjalista ds. zamówień publicznych, komisja przetargowa, a może pracownik prowadzący daną inwestycję? Kto powinien naliczyć karę umowną wykonawcy, który nie dotrzymał terminu realizacji umowy?

Pytanie

W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy przez wykonawcę, który z naszych pracowników powinien zadbać o naliczenie kar umownych? Czy powinien być to:

- specjalista ds. zamówień publicznych,

- Komisja Przetargowa,

- pracownik prowadzący daną inwestycję, usługę itp.

- skarbnik gminy?

Odpowiedź

Treść umowy w sprawie zamówienia publicznego nie musi określać wszystkich reguł związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z nienależytego jej wykonywania. Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zobacz jakich zmian należy się spodziewać >>

Wyjaśnienie

Umowa o zamówienie publiczne powinna zawierać oznaczenie stron umowy i musi być zawarta przez osoby do tego umocowane. Umowa taka nie musi natomiast przesądzać wprost o sposobie wykonywania wszystkich uprawnień i obowiązków umownych, takich jak naliczanie kar umownych (zarówno w znaczeniu technicznym, jak i wystąpienia z określonym roszczeniem do drugiej ze stron umowy). Sposób wykonywania tych uprawnień może bowiem wynikać z ustalonych zasad reprezentacji stron umowy, a w niektórych przypadkach z przepisów odrębnych czy też z przyjętych reguł wewnętrznych (powierzenie zadań).

Sprawdź wewnętrzne regulacje Twojej jednostki

Jeżeli stroną umowy jest gmina, to okoliczność, kto technicznie ustali wysokość kar umownych będzie wynikać przede wszystkim z reguł wewnętrznych i będzie miała drugorzędne znaczenie. Przykładowo czynność ta może być czynnością powierzoną skarbnikowi gminy (np. jeżeli posiada on ogólną kompetencję w zakresie ustalania wysokości roszczeń gminy), jak również może zostać powierzona innemu pracownikowi gminy.

Jednocześnie przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, komisję przetargową powołuje się jedynie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (a nie do kontroli należytego wykonywania umowy).

Czy potrzebne jest szczególne pełnomocnictwo?

Natomiast stwierdzenie, kto może wystąpić z określonym roszczeniem do wykonawcy zamówienia publicznego uzależnione jest od sposobu reprezentacji gminy oraz ustalenia, czy w tej sprawie udzielone zostało stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie).

Podstawa prawna: art. 14, art. 19 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, pracownikiem UZP w latach 2007-2010, obecnie pracownikiem Kancelarii Prawnej. www.portalzp.pl

  • Kara umowna - dyscyplinowanie wykonawcy

    Przetargi krok po kroku
    Agata Smerd
    Zastrzeżenie kary umownej może pełnić rolę dyscyplinującą wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje obowiązkiem naprawienia szkody. Instytucja kary umownej regulowana jest w artykułach Kodeksu cywilnego.