Partnerzy serwisu:
Do uznania danego zamówienia za zamówienie publiczne nie ma znaczenia fakt, iż zamówienie nie będzie opłacane przez zamawiającego.

Pytanie

Czy w przypadku organizowania przez szkoły tzw. "zielonych szkół" mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych? Środki na opłacenie wyjazdów dzieci pochodzą w całości z wpłat rodziców?

Odpowiedź

Obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi w sytuacji, jeżeli umowę na "zielone szkoły" będzie zawierała szkoła, a wartość zamówienia przekroczy 14 .000 euro.

Przez zamówienia publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych). Obowiązek stosowania ustawy powstaje więc w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

- zamówienie udzielane jest przez podmiot określony w art. 3 ust. 1 Prawo zamówień publicznych,

- przedmiotem zamówienia są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

- zamówienie ma charakter umowy odpłatnej.

Szkoła zawiera umowę o zamówienie publiczne, a zatem jest zamawiającym

Procedury ustawowe muszą stosować wyłącznie podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym, jeżeli kupującym (zamawiającym) jest szkoła należąca do jednostek sektora finansów publicznych, a nie rodzice uczniów (tzn. szkoła zawiera umowę o zamówienie publiczne, a nie rodzice lub ich pełnomocnik), to wówczas zachodzi obowiązek stosowania ustawy. Powyższe koresponduje z przyjętym w obecnym stanie prawnym założeniem, iż finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego.

Tym samym, do uznania danego zamówienia za zamówienie publiczne nie ma znaczenia fakt, iż zamówienie nie będzie opłacane przez zamawiającego, a środki na wyjazdy pochodzą od rodziców uczniów.

To zamawiający opłaca wynagrodzenie wykonawcy, bez względu na źródło pochodzenia środków

Istotne jest, że umowę o zamówienie publiczne zawiera podmiot będący zamawiającym. Gdy zamawiający zawiera umowę wyłącznie on jest zobowiązany do zapłacenia należności wykonawcy, a znaczenie drugorzędne ma skąd pochodzą środki przeznaczone na pokrycie umownych zobowiązań zamawiającego.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, byłym wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl